สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม

วิธีการที่ผู้บริหารจะช่วยทำให้การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มของคณะกลุ่มของคณะครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมี ดังนี้

 1. ในการแก้ปัญหาเรื่องใด ๆ ก็ตามผู้บริหารควรมีบทบาท ดังต่อไปนี้
 2. เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง พยายามกระตุ้นให้แสดงออก ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ให้มองต่างมุมมาก ๆ และทำความกระจ่างในแนวคิดข้อเสนอดังกล่าวได้
 3. คอยช่วยให้กลุ่มอภิปรายทางเลือกหรือถ้าใช้ข้อสรุปต้องเข้าใจว่า ได้มีการอภิปรายอย่างทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการรวบรัดหรือสรุปความ
 4. ไม่เสนอความคิดเห็นตนเองก่อน และยินดีที่จะเปลี่ยนแนวความคิดเมื่อมีการอภิปรายกันอย่างชัดแจ้งแล้ว ผู้บริหารต้องสงบ เชื่อมั่นไม่หวั่นไหว เมื่อแนวคิดของตนไม่ได้รับการยอมรับ
 5. คุมเกมการอภิปรายไม่ให้มีการยอมตามเกิดขึ้น เมื่อมีกรณีต้องตัดสินใจ
 6. แก้ไขปัญหาขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นให้คลี่คลายก่อนที่จะรุนแรงในการทำลายและผิดใจกัน ด้วยการวางหลักการอภิปรายที่ใช้ข้อมูล ให้หลีกเลี่ยงและใช้ความรู้สึกในการอภิปราย

 

ผู้บริหารพยายามเสนอประเด็นปัญหาให้ครูได้อภิปรายในระดับที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ มากขึ้น และให้ประเด็นปัญหายากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสัมภาษณ์ นายปัญญา พงศ์เพ็ชร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน ( 10 เมษายน 2553 ) ตัวอย่าง เช่น

 1. มีนักเรียนคนใดบ้างที่ครูทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
 2. ครูเราจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน
 3. เราจะแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันได้อย่างไร
 4. เราจะสามารถทำให้ไม่มีนักเรียน ไม่มีสิทธิ์สอบได้อย่างไร ในการหาคำตอบครูและผู้บริหารจะต้องตั้งเป้าหมายร่วมกัน คิดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนร่วมกัน ผู้บริหารจะต้องพยายามทำให้ครูทำงานกับนักเรียนเหมือนกับนักเรียนทุกคนเป็นลูกศิษย์ของตนเอง ต้องให้ครูช่วยกันวางแนวปฏิบัติ ทำให้ครูทุกคนรู้สึกว่านักเรียนทุกคนคือนักเรียนของเรา

ระดับการตัดสินใจในโรงเรียน

ผู้บริหารจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้อย่างไร ผู้บริหารจะต้องมีบทบาท ดังนี้

 1. ให้ครูได้ร่วมกันพิจารณางานของโรงเรียน กำหนดงานและขอบเขตการตัดสินใจให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 2. ให้การยอมรับการตัดสินใจของคณะครู
 3. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงแนวทางในการตัดสินใจเร็วขึ้น
 4. สนับสนุนให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คณะครู เพื่อประกอบในการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย