สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

ลักษณะผู้นำปริวรรต

ผู้นำปริวรรตมีลักษณะ มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ตัดสินใจ และผู้สั่งการน้อยที่สุด แต่จะมีบทบาทมาก ในฐานะเป็นผู้รับรู้ ผู้ ประสานงาน ผู้สนับสนุนและผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้สมาชิกในหน่วยงานมีโอกาสใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการริ เริ่มงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนางานในหน้าที่ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารแบบนี้จะมีลักษณะผู้นำของผู้นำ(Leader of Leader) มากกว่าจะเป็นผู้นำแบบมีผู้ตาม

จากการสัมภาษณ์ นายบุญธรรม เอียดแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ (10 เมษายน 2553 ) ฉะนั้น ลักษณะผู้นำแบบปริวรรต มีบทบาทเป็นผู้ชักนำให้สมาชิกในองค์กรเพิ่มภาระการเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนางานในขอบเขตหน้าที่การงานของตนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ

การใช้ อำนาจของผู้นำปริวรรต
การใช้อำนาจ ของผู้นำปริวรรต มีลักษณะการใช้อำนาจดังนี้

  1. ผู้นำปริวรรตมีอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติการ แต่ใช้วิธีการสนับสนุนให้สมาชิก หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีอำนาจในการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือพัฒนางานในระดับต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ
  2. เน้นการให้อำนาจแก่สมาชิกในการตัดสินใจและดำเนินการในขอบเขต ภารกิจของตน เพื่อ พัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
  3. เน้นการทำงานแบบฉันเพื่อน มีความไว้วางใจกัน ยึดหลักประชาธิปไตย

การนำรูปแบบผู้นำแบบปริวรรตมาใช้ใน ประเทศไทย ในภาวะการปัจจุบันถือว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะมีความสอดคล้องกับการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เป็นการกระจายอำนาจให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับ บัญชา ได้ใช้ความสามารถในการบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ในการตัดสินใจดำเนินงานในหน้าที่ของตน เพราะการที่ให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของหน่วยงาน และประการสำคัญเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาภาวะผู้ นำให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานมากที่สุด


แบบผู้นำปริวรรต ควรนำมาปรับใช้ในการบริหารองค์การหน่วยงานและสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมมีส่วนตัดสินใจในการวางแผนและการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดศักยภาพสูงสุด และเป็นการส่งเสริม

พัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นการเพิ่มภาวะผู้นำทางวิชาการของ ครูในสถานศึกษา ส่งผลโดยตรงถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนของชาติจากการสัมภาษณ์ นายอาคม จันทร์นวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ( 31 มีนาคม 2553 )

การปฏิรูปการศึกษาจะดำเนินไปด้วยดี ถ้าหากว่าการดำเนินการปฏิรูปในระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลอย่างต่อเนื่องผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเพราะการปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำปริวรรตเป็นแบบผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และทำให้เกิดการจูงใจอย่างมากในตัวผู้นำ เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะสามารถทำให้สมาชิกในองค์การเพิ่มภาวะผู้นำเพื่อพัฒนางานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำปริวรรตเป็นภาวะผู้นำที่ผู้นำหลายองค์การนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จในการบริหารให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการริเริ่มงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนางานในหน้าที่โดยมีประโยชน์คือเป้าหมายขององค์การแต่ในส่วนของโรงเรียน ตัวผู้เรียนเป็นเป้าหมายที่ทุกคนในโรงเรียนต้องนำมาเป็นตัวตั้งในการกำหนดเป้าหมายต่าง ๆ และเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้โรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน โดยที่เป้าหมายนั้นเกิดจากความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ายนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความพึงพอใจ มีความสุขกับหมู่คณะและอาชีพของตน ดังนั้นในทางการศึกษา จึงน่าจะนำภาวะผู้นำปริวรรตมาใช้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น และผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มีระดับภาวะผู้นำที่สูงขึ้น เพื่อความสำเร็จขององค์การโดยเฉพาะโรงเรียนในการปฏิรูปสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาของทุกสถานศึกษาตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาของชาติต่อไป

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้