Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

ลักษณะผู้นำปริวรรต

ผู้นำปริวรรตมีลักษณะ มีบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ตัดสินใจ และผู้สั่งการน้อยที่สุด แต่จะมีบทบาทมาก ในฐานะเป็นผู้รับรู้ ผู้ ประสานงาน ผู้สนับสนุนและผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้สมาชิกในหน่วยงานมีโอกาสใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการริ เริ่มงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนางานในหน้าที่ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารแบบนี้จะมีลักษณะผู้นำของผู้นำ(Leader of Leader) มากกว่าจะเป็นผู้นำแบบมีผู้ตาม

จากการสัมภาษณ์ นายบุญธรรม เอียดแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ (10 เมษายน 2553 ) ฉะนั้น ลักษณะผู้นำแบบปริวรรต มีบทบาทเป็นผู้ชักนำให้สมาชิกในองค์กรเพิ่มภาระการเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนางานในขอบเขตหน้าที่การงานของตนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ

การใช้ อำนาจของผู้นำปริวรรต
การใช้อำนาจ ของผู้นำปริวรรต มีลักษณะการใช้อำนาจดังนี้

  1. ผู้นำปริวรรตมีอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติการ แต่ใช้วิธีการสนับสนุนให้สมาชิก หรือผู้ใต้บังคับบัญชามีอำนาจในการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือพัฒนางานในระดับต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ
  2. เน้นการให้อำนาจแก่สมาชิกในการตัดสินใจและดำเนินการในขอบเขต ภารกิจของตน เพื่อ พัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
  3. เน้นการทำงานแบบฉันเพื่อน มีความไว้วางใจกัน ยึดหลักประชาธิปไตย

การนำรูปแบบผู้นำแบบปริวรรตมาใช้ใน ประเทศไทย ในภาวะการปัจจุบันถือว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะมีความสอดคล้องกับการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เป็นการกระจายอำนาจให้กับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับ บัญชา ได้ใช้ความสามารถในการบริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ในการตัดสินใจดำเนินงานในหน้าที่ของตน เพราะการที่ให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าของหน่วยงาน และประการสำคัญเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาภาวะผู้ นำให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานมากที่สุด


แบบผู้นำปริวรรต ควรนำมาปรับใช้ในการบริหารองค์การหน่วยงานและสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมมีส่วนตัดสินใจในการวางแผนและการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดศักยภาพสูงสุด และเป็นการส่งเสริม

พัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานศึกษาเป็นการเพิ่มภาวะผู้นำทางวิชาการของ ครูในสถานศึกษา ส่งผลโดยตรงถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนของชาติจากการสัมภาษณ์ นายอาคม จันทร์นวล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ( 31 มีนาคม 2553 )

การปฏิรูปการศึกษาจะดำเนินไปด้วยดี ถ้าหากว่าการดำเนินการปฏิรูปในระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลอย่างต่อเนื่องผู้บริหารจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเพราะการปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำปริวรรตเป็นแบบผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และทำให้เกิดการจูงใจอย่างมากในตัวผู้นำ เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะสามารถทำให้สมาชิกในองค์การเพิ่มภาวะผู้นำเพื่อพัฒนางานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำปริวรรตเป็นภาวะผู้นำที่ผู้นำหลายองค์การนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จในการบริหารให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการริเริ่มงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนางานในหน้าที่โดยมีประโยชน์คือเป้าหมายขององค์การแต่ในส่วนของโรงเรียน ตัวผู้เรียนเป็นเป้าหมายที่ทุกคนในโรงเรียนต้องนำมาเป็นตัวตั้งในการกำหนดเป้าหมายต่าง ๆ และเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้โรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน โดยที่เป้าหมายนั้นเกิดจากความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ายนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความพึงพอใจ มีความสุขกับหมู่คณะและอาชีพของตน ดังนั้นในทางการศึกษา จึงน่าจะนำภาวะผู้นำปริวรรตมาใช้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น และผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มีระดับภาวะผู้นำที่สูงขึ้น เพื่อความสำเร็จขององค์การโดยเฉพาะโรงเรียนในการปฏิรูปสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาของทุกสถานศึกษาตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาของชาติต่อไป

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com