สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาวะผู้นำปริวรรต

จารุนันท์ เอียด :  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เป้าหมายของภาวะ ผู้นำปริวรรต
ยุทธวิธีที่ผู้นำปริวรรตควรใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบการปฏิบัติงานของภาวะผู้นำปริวรรต
ความพร้อมของผู้บริหาร
วัฒนธรรมในการทำงานของครู อาจารย์ ในองค์การ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะผู้นำปริวรรต
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

  • ชาคริต คีรีเพชร. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนชิง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2553.
  • ธวัชชัย พงศาปาน. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนป้อมชิง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2553.
  • เบญจพร แก้วมีศรี. (2545) การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บุญธรรม เอียดแก้ว. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2553.
  • รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544) ภาวะผู้นำ= Leadership. กรุงเทพ : Diamond in BUSNESS World
  • รัชนี วิเศษสังข์. (2537) “ผู้นำปริวรรต” สารพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 13 อันดับที่ 116 , มกราคม- มีนาคม, หน้า 18 - 24 : 15 )
  • รัตติภรณ์ จงวิศาล. ( 2543) ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ( การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
  • วิเชียร คงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2553.
  • เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์. (2544) ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 5 – 8 .นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สันติ ทะเดช. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2553.
  • อาคม จันทร์นวล. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2553. Bess , Bemard M & Avolio , J. (1994) Improving Organization EfFectization Reddim. W J (1970 ). Managerial effectiveness. New York : Mac Grew. Hill.

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย