สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางในสมัยโบราณ
การเดินทางในสมัยกลาง
การเดินทางเพื่อทำสงครามครูเสด
การเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ
การเดินทางในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
การเดินทางในสมัยใหม่
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
อนุสาร อ.ส.ท.
การทำงานท่องเที่ยว
ปีท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิวัฒนาการการท่องเที่ยว

อนุสาร อ.ส.ท.

อ.ส.ท. เริ่มการทำงานเกือบจะพร้อม ๆ กันในทุกด้าน ครอบคลุมการทำการท่องเที่ยวในทุกทิศทาง ตั้งแต่การสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ประกาศให้อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม การจัดการฝึกอบรมบุคลากรท่องเที่ยวร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น การเข้าร่วมกับองค์กรการท่องเที่ยวของต่างประเทศ เช่น PATA เปิดประเทศไทยออกสู่สังคมท่องเที่ยวโลก การจัดคณะนักแสดงนาฏศิลป์ไทยไปแสดงในต่างประเทศ รวมตลอดถึงการจัดทำตราสัญลักษณ์ของ อ.ส.ท. การจัดทำสิ่งพิมพ์และภาพยนตร์โฆษณาการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ประเทศไทยให้โลกรู้จักและอนุสาร อ.ส.ท. หนังสือท่องเที่ยวภาษาไทยรายเดือนที่ในปัจจุบันเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่สวยงามและขายดีที่สุดในตลาดหนังสือท่องเที่ยวไทยนั้น ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแห่งการบุกเบิกนี้ด้วยเช่นกัน ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความรอบรู้เกี่ยวกับเมืองไทยอย่างกว้างขวาง ละเอียดลึกซึ้ง และในขณะเดียวกันก็เท่ากับเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันเป็นสิ่งใหม่ของเมืองไทยในขณะนั้นให้สาธารณะชนได้รู้จักไปด้วย โดยอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับแรกเริ่มวางแผงในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2503 ในราคาฉบับละ 1.50 บาท เพียง 5 เดือนหลังจากที่ทำการ อ.ส.ท. เริ่มเปิดดำเนินการและพนักงานขององค์กรก็ยังมีจำนวนอยู่เพียงไม่กี่สิบคน

จึงเป็นความจริงที่ว่า อนุสาร อ.ส.ท. ก็คือเครื่องมือสำคัญที่ให้ความรอบรู้เรื่องเมืองไทยแก่พนักงานที่ยังใหม่กับการทำงานท่องเที่ยวและพนักงานขององค์การก็คือพนักงานของอนุสาร อ.ส.ท. การทำงานของอนุสาร อ.ส.ท. ก็แทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับการทำงานขององค์กรไปด้วย เริ่มตั้งแต่บรรณาธิการของ อ.ส.ท. ก็คือผู้ว่าการ อ.ส.ท. โดยมีมือขวาและมือซ้าย คือ คุณหญิงคณิตา เลขะกุลเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ และคุณปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ เป็นนักเขียนและช่างภาพ จากนั้นพนักงานขององค์การทุกคนก็ต้องสลับกันเข้ามาเป็นนักเขียน เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นนายแบบนางแบบจำเป็น และเป็นตัวละครในเรื่องสารคดีท่องเที่ยวแต่ละเรื่อง พนักงานขององค์การเหล่านี้ แทบทุกครั้งเมื่อออกไปทำงานในพื้นที่ก็จะต้องทำงานหลาย ๆ อย่างไปพร้อม ๆ กัน แต่ตั้งแต่จรดเย็น จนค่ำมืด ทั้งเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัย ถ่ายภาพ สนทนาแนะนำเผยแพร่การท่องเที่ยวผู้ที่เกี่ยวข้อง พอตกค่ำก็ฉายหนังกลางแปลง ภาพยนตร์สารคดีท่องเที่ยว เป็นนักพากย์หนังให้ชาวบ้านได้ชม พอกลับมาที่ทำงานก็จะต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งเขียนสารคดีท่องเที่ยวพร้อมๆ กับเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวได้ในขณะเดียวกัน

 

การทำงานที่เป็นคู่ขนานร่วมด้วยช่วยกันไปขององค์การและอนุสาร อ.ส.ท. นี้แหละ ที่ได้ค่อยๆ เปิดประเทศไทยออกไปอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งเพื่อให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวแก่ผู้อ่าน แต่อีกส่วนหนึ่งคือการเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานแก่พนักงานขององค์การ และงานทั้งหมดนี้แหละที่ได้ค่อยๆ เผยแพร่ประเทศไทยออกสู่สายตาโลกภายนอก นำพานักท่องเที่ยวจำนวนมาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี

และในขณะเดียวกันด้วยภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทางรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจากตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวและเงินตราต่างประเทศที่ไหลเข้ามา องค์การ อ.ส.ท. จึงได้รับการขยายกรอบให้เติบใหญ่กว้างขวาง การทำงานก็แตกแยกย่อยเป็นสาขาต่างๆ ออกไปมากมายหลากหลาย กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามากยิ่งขึ้น จนถึงที่สุดได้รับการยกฐานะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ในปี พ.ศ.2522 มีผู้ว่าการเรียงลำดับมาแล้วถึง 6 ท่านด้วยกัน ส่วนอนุสาร อ.ส.ท. ก็มีการพัฒนาในส่วนเฉพาะตน จนกลายเป็นหนังสือท่องเที่ยวผู้นำของวงการหนังสือท่องเที่ยวไทย เป็นกิจการหนังสือของรัฐรายเดียวในประเทศที่แข่งขันกับหนังสือเอกชนได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้