สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางในสมัยโบราณ
การเดินทางในสมัยกลาง
การเดินทางเพื่อทำสงครามครูเสด
การเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ
การเดินทางในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
การเดินทางในสมัยใหม่
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
อนุสาร อ.ส.ท.
การทำงานท่องเที่ยว
ปีท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
วิวัฒนาการการท่องเที่ยว

วิวัฒนาการการท่องเที่ยว

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวก็วิวัฒนาการเข้าสู่ยุคแห่งโลกาภิวัตน์และสารสนเทศชั้นสูง ถึงวันนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารและการคมนาคมขนส่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านช่องทางสื่อสารที่เรียกกันว่า อินเตอร์เน็ต ที่นับวันยิ่งครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นในทุกกรณี

เมื่อเป็นดังนี้ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่อาจจะเกินเลยความจริงไปบ้างตามชั้นเชิงฝีมือและนโยบายทางการค้า จึงต้องลดความสำคัญลงไป แต่การพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ กลับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นภาครัฐจึงจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อจะมีอำนาจในการจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง

 

หากเนื่องจากยังมีงานด้านกีฬาอีกแขนงหนึ่งที่มีสภาวะและความจำเป็นใกล้เคียงกัน ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้กระทรวงที่เกิดใหม่นี้จึงรวมเอากีฬาเข้ามาไว้ด้วย กลายเป็น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้ ททท. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแห่งนี้

ทว่า ณ วันนี้ การทำงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับกลายเป็นงานแบ่งและงานรวม กล่าวคือ ททท. กลายเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องทำงานสองส่วนซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก คืองานกีฬาและกระบวนการท่องเที่ยว สองส่วนแบ่งกัน และในส่วนงานรวมก็คือ การทำงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยจะต้องเป็นการช่วยกันทำงานร่วมกันของสองหน่วยงาน คือ กระทรวง เป็นภาคราชการ และ ททท. เป็นภาค รัฐวิสาหกิจร่วมกัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย