เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

การใช้ประโยชน์จากขยะ

โครงการพระราชดำริ

การวิจัยการทำปุ๋ยหมักจากขยะและการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีการกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริ
ลักษณะการหมักปุ๋ยจากขยะในกล่องและบ่อคอนกรีตโดยการฝังกลบประยุกต์
การแยกและเตรียมขยะมูลฝอย
หลักในการหมักปุ๋ยจากขยะในกล่องหรือบ่อคอนกรีตแบบฝังกลบประยุกต์
วิธีการหมักปุ๋ยจากขยะชุมชนแบบฝังกลบประยุกต์
ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินการหมัก
วิธีการหมักปุ๋ยจากขยะครัวเรือนและชุมชนขนาดเล็กแบบฝังกลบประยุกต์
ปัญหาอากาศเป็นพิษ

การวิจัยการทำปุ๋ยหมักจากขยะและการใช้ประโยชน์

ภาวะการเกิดขยะและปัญหาพื้นที่กำจัดขยะมีข้อจำกัด มิใช่เพียงเกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเท่านั้น ยังเกิดขึ้นทุกๆเทศบาลในประเทศไทยด้วย ดังนั้นโครงการนี้จะพยายามอย่างยิ่งที่จะสนองพระราชดำริ คือ การนำผลไปประยุกต์ใช้กับทุกๆเทศบาลหรือชุมชน เช่นเดียวกับการบำบัดน้ำเสียด้วยพืช เพื่อให้เกิดผลในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำการวางแผนการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งแผนการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การศึกษาการเกิดและการกำจัดขยะเบื้องต้น
  2. การใช้ข้อมูลทางวิทยาศาตร์ในการกำจัดขยะโดยการสร้างเทคโนโลยีกล่องคอนกรีต
  3. การทดสอบหาสัดส่วนของก๊าซจากการหมักขยะ
  4. การทดลองทำปุ๋ยหมักขยะอัดก้อน และการฆ่าฤทธิ์สารพิษ
  5. เทคโนโลยีการถมที่บริเวณป่าชายเลนเสื่อมโทรม
  6. การติดตามตรวจสอบ

โดยปกติขยะชุมชนเมื่อเทกองไว้กลางแจ้งจะมีการย่อยสลาย ส่งกลิ่นรบกวน และมีแมลงตลอดจนสัตว์นำโรคต่างๆ เกิดขึ้น การย่อยสลายจะเป็นไปตามธรรมชาติ โยจะใช้เวลาในการย่อยสลาย และเกิดการยุบตัวของขยะตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของขยะ ในส่วนของโครงการได้ทำการศึกษาการกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ประหยัดอาศัยหลักการธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งได้ตกลงกันว่าเทคโนโลยีแบบหมักทำปุ๋ยจะดีที่สุด โดยต้องมีการแยกขยะส่วนที่ย่อยสลายยากออก เช่น เศษไม้ ยาง พลาสติก กระป๋อง แก้ว เป็นต้น จึงจะได้ประสิทธิภาพสูง การวิจัยในช่วงแรกได้ทำการศึกษาโดยใช้จุลินทรีย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา พบว่าสามารถย่อยสลายขยะได้ภายใน 3 เดือนธาตุอาหารที่ได้มีสัดส่วนดี แต่มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของโลหะหนักและพยาธิ จึงได้พยายามศึกษาเพิ่มเติมอีกโดยการเติมเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดลงไปจนพบว่าในปุ๋ยขยะไม่มีการปนเปื้อนของพยาธิก่อโรค แต่ยังคงมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก อีกทั้งการเตรียมจุลินทรีย์ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากด้วย คณะนักวิจัยจึงได้ทดลองใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติซึ่งพบว่า มูลกระบือเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ประดิษฐ์แล้ว มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายและให้ธาตุอาหารพืชสูงกว่า แต่ยังคงมีการปนเปื้อนของโลหะหนักอยู่ ซึ่งระยะเวลายังคงเป็น 90 วัน จากนั้นทำการศึกษาการหมักปุ๋ยขยะโดยใช้วิธีเติมอากาศ พบว่าการเติมอากาศในอัตรา 0.2 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมต่อวัน ทำให้วิธีการหมักมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ระยะเวลาในการหมักเพียง 26 วัน แต่มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเครื่องมือและค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากขยะ ได้มีการศึกษาก๊าซที่ปลดปล่อยจากการหมักขยะชุมชนเทศบาลเมือง พบว่าขยะสามารถปลดปล่อยก๊าซเฉลี่ย 0.104 ลิตร ต่อ 1 กรัมน้ำหนักแห้ง และการปลดปล่อยจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงจนถึงระดับสูงสุดภายใน 2 วันแล้วจะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์ประกอบของก๊าซส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (60.46-89.07%) ตามด้วยก๊าซอื่นๆ เช่น กรดอินทรีย์ที่จะระบายได้ (4.12 - 5.14%) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (0.96 - 15.34%) ก๊าซแอมโมเนีย (0.00 - 22.35%) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (0.01 - 2.06%)

สำหรับปุ๋ยหมักจากขยะ เนื่องมาจากการทดลองจะพบการปนเปื้อนของโลหะหนัก คณะนักวิจัยจึงพยายามศึกษาหาวัสดุมาต้านฤทธิ์ อีกทั้งพยายามทำปุ๋ยหมักให้มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป เช่น เพิ่มความพรุนของดิน หรือการนำไปใช้ตามป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม เพื่อการฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสภาพ พบว่าเมื่อนำปุ๋ยขยะผสมกับดินแดง และซีเมนต์ อัดเป็นก้อนด้วยแรงอัด 12 - 14 กิโลกรัม แล้วทำให้แห้ง 5-6 ชั่วโมง จะทำให้ค่าถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำทะเลและสามารถใช้ถมพื้นป่าชายเลนเสื่อมโทรมได้ และเมื่อแช่ทิ้งไว้ในน้ำทะเลนาน 6 เดือน พบว่าโลหะหนัก (ปรอท แคคเมี่ยม ตะกั่ว โครเมี่ยม นิกเกิล อาร์เซนิค) ทุกธาตุที่ทำการศึกษาในน้ำทะเลมีค่าต่ำมาก คือ มีค่าไม่แตกต่างจากน้ำทะเลปกติที่ไม่ได้แช่ก้อนอัดปุ๋ยหมัก อีกทั้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทะเลอีกด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้