สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ

พล.ร.ต. สุริยา ณ นคร ,วรันยา พวงพงศ์

การออกกำลังกายในน้ำ

การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในเชิงรุกที่พัฒนาขึ้นภายหลังการใช้น้ำในรูปแบบอื่นๆโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน การออกกำลังกายในน้ำสามารถกระทำได้ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติเช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล หรือในสระว่ายน้ำ การออกกำลังกายในน้ำสามารถใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ(ผนวก ก. การออกกำลังกายในน้ำ) เพื่อบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพหรือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดันสูง ดังเช่นที่ชาวบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีใช้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง (ผนวก ง. บทสัมภาษณ์ ) หรือใช้บำบัดฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมและอักเสบ ( ผนวก ข. การบริหารในน้ำสำหรับบำบัดปัญหาเรื่องข้อ) การออกกำลังกายในน้ำมีลักษณะเป็นการออกกำลังโดยไม่ต้องรับน้ำหนักตัว ไร้แรงกระแทก ทำให้มีความปลอดภัยสูง คุณลักษณะของน้ำเรื่องแรงพยุง แรงดันของน้ำช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยมาก คุณสมบัติดังกล่าวทำให้การออกกำลังกายในน้ำสามารถประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย

การใช้น้ำเพื่อสุขภาพรูปแบบอื่นๆ

จากกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการนำหลักการและวิธีปฏิบัติของระบบการแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ เข้ามาใช้ร่วมผสมผสานในการดูแลรักษาสุขภาพ จึงได้เกิดการพัฒนารูปแบบการใช้น้ำใหม่ๆขึ้นหลายแบบ เช่นวัตสุ (Watsu)

ซึ่งเป็นคำที่เกิดจากการรวมคำว่าชิอัตสุ (Shiatsu) ของญี่ปุ่น กับ Water ชิอัตสุเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณของญี่ปุ่น วัตสุมีลักษณะเป็นการบำบัดในน้ำโดยผู้บำบัดจะประคองตัวผู้รับการบำบัดที่ลอยตัวในน้ำอุ่น นวดและเคลื่อนไหวเพื่อยืดเหยียดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามหลักการปฏิบัติของชิอัตสุ คุณสมบัติเรื่องแรงพยุงของน้ำช่วยทำให้ตัวเบาเคลื่อนไหวได้ง่าย ผู้รับการบำบัดแบบวัตสุจะรู้สึกผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของวัตสุ (Watsu)

1. ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
2. เหมาะสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์
3. เหมาะสมลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานระบบกล้ามเนื้อ
4. เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อ

ไอชิ (Ai Chi)
เป็นรูปแบบการบำบัดในน้ำที่อาศัยหลักของการออกกำลังกายแบบไทเก็ก ผู้รับการบำบัดจะยืนในน้ำระดับทรวงอกและเคลื่อนไหวร่างกายในจังหวะช้าๆตามวิธีบริหารร่างกายเพื่อบำบัดรักษาร่วมกับการฝึกหายใจลึกโดยใช้แรงดันของน้ำเป็นแรงต้านการเคลื่อนไหว และต้านการหายใจ

โยคะน้ำ Water Yoga
เป็นรูปแบบที่พัฒนาจากหลักการของฝีกหายใจโยคะ ร่วมกับการใช้แรงพยุงของน้ำในการบริหารร่างกายในด้วยท่าทางต่างๆ ซึ่งจะทำได้ง่ายกว่าบนบก

เอกสารอ้างอิง

  • Giselle Roeder, Healing with Water, alive books, 2000.
  • Alice Kavounas, Water therapy, KC, 2000.
  • Patrick Horay, David Harp, Hot Water Therapy, Orient Paperbacks, 2003.
  • Eva Gizowska, Bathing for Health Beauty Relaxation, New Burlington Books, 1998.
  • Ginger Lee, Spa style Europe, Archipelago Press, 2004.
  • พรศรี ปัญจปิยะกุล, วิถีสุขภาพแบบบูรณาการ, กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2545.
  • Cristine Vilnet, Tout savoir sur la Thalassotherapie, Editions Ouest – France, Rennes, 1994.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้