ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

แร่ใยหิน

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา พบว่ามีการนำเข้าแร่ใยหินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ประมาณ 34 ล้านตัน โดยอุตสาหกรรมที่ใช้แร่ใยหินมากที่สุดในประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องปูพื้นและท่อน้ำ

นอกจากนี้ ยังมีการใช้แร่ใยหินในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทยอีกได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้แก่ กระเบื้องปูพื้นไวนิล กระดาษแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์เส้นใยอัดแน่น ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกและคลัทช ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ทำด้วยแร่ใยหิน ฉนวนกันความร้อนในอาคาร และใช้เป็นสารยึดใน ยางมะตอยลาดถนน เป็นวัตถุดิบในการทำหินเจียร เป็นต้น เมื่อแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดโรคหรือพยาธิสภาพต่าง ๆ ได้แก่ โรคปอดแร่ใยหิน ( Asbestosis) โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดลม โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด(Mesothelioma) การเกิดหูดใยหินที่ผิวหนัง(Asbestos wart) การเกิดโรคมะเร็งกล่องเสียง การเกิดมะเร็งรังไข่และเต้านม เป็นต้น

จากการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2548 ของบริษัทผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่ง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า คนงานจำนวน 14 คน มีผลการตรวจฉายภาพรังสีทรวงอกพบปอดผิดปกติ มีเยื่อหุ้มปอดหนา (pleural thickening)

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการสอบสวนภาวะการเกิดเยื่อหุ้มปอดหนาจากการสัมผัสแร่ใยหิน(Asbestos) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะเยื่อหุ้มปอดหนา ด้วยวิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นแร่ใยหิน มีปริมาณ 0.001 เส้นใย / อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานประเทศไทย ไม่เกิน 5 เส้นใย / อากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร) มีอัตราความชุกของภาวะการเกิดเยื่อหุ้มปอดหนาจากการสัมผัสแร่ใยหิน เท่ากับ ร้อยละ 6.12 (95 % CI เท่ากับ 2.25 - 9.99)โดยพบว่า กลุ่มผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีอายุงานมากกว่า 25 ปี ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว ทำงานอยู่ในแผนกฉีกถุงแร่ใยหิน ผสมแร่ใยหิน หม้อบดแร่ ใยหิน และปั้นครอบ มีประวัติสัมผัสแร่ใยหินก่อน พ.ศ. 2533 มีระยะเวลาในการสัมผัสแร่ใยหินมากกว่า 20 ปี และ มีประวัติเคยสูบบุหรี่มากกว่า 20 ปี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์