สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

คู่มือ อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

มนุษย์ จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้าหยุดการเคลื่อนไหวก็หมายถึงความตายมาเยือน เช่นเดียวกับการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพื่อจะทำให้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้มีภูมิต้านทานโรคต่างๆได้ดีอีกด้วย

จะเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างไรดี การเริ่มต้นออกกำลังกาย ควรเริ่มแบบช้าๆ และใช้กำลังน้อยๆก่อน เมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้วจึงค่อยๆ ออกกำลังกายให้เร็วขึ้น และใช้กำลังมากขึ้นตามลำดับ แต่อย่าเบ่งหรือกลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกายที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่

การเดิน การวิ่งเหยาะ การถีบจักรยาน กายบริหาร การออกกำลังในน้ำ/ว่ายน้ำ รำมวยจีน รำไทจี๋ซี่กง การเล่นกีฬาที่เคยเล่นเป็นประจำแต่ต้องไม่เป็นการปะทะและใช้ความรุนแรง

ตัวอย่างตาราง การออกกำลังกายภายใน ๑ สัปดาห์

วันที่ กิจกรรม ออกกำลัง

๑ เดิน ๒๐ – ๓๐ นาที กายบริหาร
๒ ออกกำลังกายเพิ่มเติม กายบริหาร
๓ เดิน ๒๐ – ๓๐ นาที กายบริหาร
๔ ออกกำลังกายเพิ่มเติม กายบริหาร
๕ เดิน ๒๐ – ๓๐ นาที กายบริหาร
๖ ออกกำลังกายเพิ่มเติม กายบริหาร
๗ เดิน ๒๐ – ๓๐ นาที กายบริหาร

การออกกำลังกายเพิ่มเติม

หมายถึง การให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่ากิจวัตรประจำวัน เช่น การเดินขึ้น–ลง บันได การทำงานอดิเรกที่ได้ใช้แรงกาย การทำงานบ้าน เช่น การตัดหญ้าในสนาม การเดินออกไปซื้อของ หรือเดินไปรับส่งลูกหลานไปโรงเรียน ฯลฯ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
บทบาท อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
องค์ความรู้เรื่องผู้สูงอายุที่ อสม. ควรรู้
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจและสังคม
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
ความรู้เรื่องยาสำหรับผู้สูงอายุ
การป้องกันอุบัติเหตุและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
การทำกายบริหาร(ยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ)
การบริหารร่างกายโดยใช้ไม้พลอง
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำ
อสม. จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามกลุ่มได้อย่างไร
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์