สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

ความหมายของรัฐธรรมนูญ

ข้อกำหนดที่จำเป็นในรัฐธรรมนูญ

รัฐต้องมีการปกครอง การดำเนินการจัดการปกครองของผู้มีอำนาจก็คือรูปแบบการปกครองของรัฐนั้นๆ ดังนั้นเมื่อรัฐต้องการที่จะกำหนดการจัดการปกครองประเทศเป็นแบบใดรัฐก็ย่อมที่จะบัญญัติขึ้นได้ เช่น รัฐต้องการจัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐก็ต้องกำหนด หรือ บัญญัติหลักการที่สอดคล้องหรือ แสดงความเป็นประชาธิปไตยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
หลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญได้แก่

1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (popular sovereignty)
2. การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ
4. การปกครองโดยมีผู้แทน (representative democracy)
5. การประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
6. ความเสมอภาคในทางกฎหมายและทางการเมืองของประชาชน
7. การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐ
8. การปกครองตนเองในการปกครองท้องถิ่น
9. ความเป็นอิสระในการพิพากษาอรรถคดีของศาล
10. ความเป็นกลางของข้าราชการ
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
12. การตีความตามรัฐธรรมนูญ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รูปแบบของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ข้อกำหนดที่จำเป็นในรัฐธรรมนูญ
ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการเป็นกฎหมายสูงสุด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์