สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

ความหมายของรัฐธรรมนูญ

ข้อกำหนดที่จำเป็นในรัฐธรรมนูญ

รัฐต้องมีการปกครอง การดำเนินการจัดการปกครองของผู้มีอำนาจก็คือรูปแบบการปกครองของรัฐนั้นๆ ดังนั้นเมื่อรัฐต้องการที่จะกำหนดการจัดการปกครองประเทศเป็นแบบใดรัฐก็ย่อมที่จะบัญญัติขึ้นได้ เช่น รัฐต้องการจัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐก็ต้องกำหนด หรือ บัญญัติหลักการที่สอดคล้องหรือ แสดงความเป็นประชาธิปไตยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
หลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญได้แก่

1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (popular sovereignty)
2. การแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ
4. การปกครองโดยมีผู้แทน (representative democracy)
5. การประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
6. ความเสมอภาคในทางกฎหมายและทางการเมืองของประชาชน
7. การตรวจสอบและการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐ
8. การปกครองตนเองในการปกครองท้องถิ่น
9. ความเป็นอิสระในการพิพากษาอรรถคดีของศาล
10. ความเป็นกลางของข้าราชการ
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
12. การตีความตามรัฐธรรมนูญ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รูปแบบของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ข้อกำหนดที่จำเป็นในรัฐธรรมนูญ
ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการเป็นกฎหมายสูงสุด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย