สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

ความหมายของรัฐธรรมนูญ

ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญ

การใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองทำให้รัฐธรรมนูญมีลักษณะสำคัญเฉพาะดังนี้

1. เป็นกฎหมายของรัฐ
2. เป็นหลักการการเมือง การปกครองประเทศ และการบริหารประเทศ
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
4. มีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่ากฎหมายอื่นของรัฐ
5. มีวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิเศษจากกฎหมายอื่นๆ ของรัฐ
6. การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการตรงกันข้ามกับระบอบการปกครองเดิมถือเป็นการล้มล้างการปกครองเดิม
7. เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อใช้ในการปกครอง
8. องค์กรต่างๆที่จะดำเนินการทางการเมืองการปกครองเกิดได้โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
9. การแสดงประชามติของประชาชนจะถูกกำหนดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในระบบการเมือง
10. การกำหนดให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว และเป็นการใช้อำนาจที่เป็นการกดขี่ประชาชนจะไม่นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
11. รัฐสภาจะถูกกำหนดให้เป็นสถาบันหลักในระบบการเมืองการปกครองโดยศูนย์อำนาจการปกครองจะอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
12. เป็นกฎหมายของรัฐที่บัญญัติเรื่องอำนาจรัฐเพื่อจำกัดอำนาจรัฐ ซึ่งก็คือจำกัดอำนาจของผู้มีอำนาจและองค์กรต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รูปแบบของรัฐธรรมนูญ
ที่มาของรัฐธรรมนูญ
ข้อกำหนดที่จำเป็นในรัฐธรรมนูญ
ลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการเป็นกฎหมายสูงสุด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์