สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ

ความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ (separation of power) เป็นแนวคิดสืบเนื่องมาจากความคิดเรื่องอำนาจอธิปไตย (sovereignty) โดยอธิบายว่า การมีอำนาจอธิปไตยทำให้รัฐสามารถทำหน้าที่จัดการบริหารปกครองประชาชนและผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติได้ ดังที่กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยสามรถออกคำสั่งเกณฑ์ผู้คนเข้าสู่สงครามเพื่อปกป้องดินแดน ออกกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร หรือประหารชีสิตนักโทษที่ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นได้เพราะกษัตริย์มีอำนาจที่เรียกว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองหรืออำนาจอธิปไตย และในเวลาต่อมาได้อธิบายต่อไปว่าอำนาจอธิปไตยนี้ก็คือ อำนาจในการออกกฎหมาย เรียกว่า อำนาจนิติบัญญัติ แต่เพื่อที่ให้ฝ่ายปกครองสามรถทำหน้าที่ได้จึงต้องแบ่งอำนาจนิติบัญญัติเป็นฝ่ายบริหาร และต่อมาอธิบายว่า อำนาจในการปกครองประเทศที่ หรือ อำนาจในการบริหารจัดการงานสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในรัฐนั้น คือ อำนาจในการออกกฎหมาย อำนาจในการบริหารกิจการต่างๆ และอำนาจในการพิจารณาตัดสินความผิดและลงโทษในความผิดนั้น การแบ่งอำนาจเช่นนี้ถูกนำไปอธิบายเชื่อมโยงกับสิทธิตามธรรมชาติ และเรื่องเสรีภาพว่า “อำนาจหนึ่งยับยั้งอีกอำนาจหนึ่ง (le pouvoir arrtee le pouvoir) บุคคลจึงมีเสรีภาพ” นั่นหมายความว่ารัฐใดเป็นรัฐที่ ”ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองเป็นคนๆ เดียวกัน” “มีการปกครองที่ประชาชนมีอิสระและการบังคับ” “พลเมืองมีทั้งสิทธิ (การใช้ประโยชน์สาธารณะ) และหน้าที่ (งานสาธารณะ)” รัฐนั้นจะต้องมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยจึงทำให้เสรีภาพของปวงชนคงอยู่ หากให้อำนาจทั้งสามรวมกันหรือมีการรวมกันในสองอำนาจจะทำให้ผู้นับมอบอำนาจมีอำนาจเหนือกว่าผู้มอบและนั่นเสรีภาพของประชาชนจะหมดไป การแบ่งแยกอำนาจจึงเปรียบได้กับการประกันเสรีภาพของพลเมืองซึ่งก็คือการประกันสิทธิและความเสมอภาคด้วย

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

แนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ
แนวความคิดการกำหนดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โครงสร้างอำนาจและการปกครองในรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์