สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แนวความคิดการกำหนดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(constitutionalism)

ความคิดการปกครองที่ประชาชนจัดการปกครองด้วยประชาชนเองที่ยึดหลักเสรีภาพ สิทธิและความเสมอภาคที่จะทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีและเป็นพลเมืองที่มีสิทธิจะปรากฏผลเป็นได้ต้องเขียนเป็นหลักฐานยืนยัน “แต่เนื่องจากสังคมหรือรัฐไม่สามารถทำอะไรให้เกิดได้” ดังนั้นหลักฐานนี้จึงเป็นสัญญาที่ประชาชนร่วมกันทำเมื่อเขียนขึ้นมาแล้วก็มีผลบังคับผูกพันให้คู่สัญญา (ซึ่งก็คือประชาชนทั้งหมด) ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเป็นสิ่งสมบูรณ์(สูงสุด) เป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกที่จะมอบให้คณะบุคคลหนึ่งใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งและมอบให้อีกคณะหนึ่งต่อๆ ไปสิ่งนั้นจึงเป็นเช่นนั้นตลอดไป เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร (written constitution) ซึ่งทำให้เกิดผลดังนี้คือ

1. แบบแผนการจัดการปกครองรัฐ
2. จำกัดการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

แนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ
แนวความคิดการกำหนดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โครงสร้างอำนาจและการปกครองในรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย