สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แนวความคิดการกำหนดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(constitutionalism)

ความคิดการปกครองที่ประชาชนจัดการปกครองด้วยประชาชนเองที่ยึดหลักเสรีภาพ สิทธิและความเสมอภาคที่จะทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีและเป็นพลเมืองที่มีสิทธิจะปรากฏผลเป็นได้ต้องเขียนเป็นหลักฐานยืนยัน “แต่เนื่องจากสังคมหรือรัฐไม่สามารถทำอะไรให้เกิดได้” ดังนั้นหลักฐานนี้จึงเป็นสัญญาที่ประชาชนร่วมกันทำเมื่อเขียนขึ้นมาแล้วก็มีผลบังคับผูกพันให้คู่สัญญา (ซึ่งก็คือประชาชนทั้งหมด) ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเป็นสิ่งสมบูรณ์(สูงสุด) เป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกที่จะมอบให้คณะบุคคลหนึ่งใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งและมอบให้อีกคณะหนึ่งต่อๆ ไปสิ่งนั้นจึงเป็นเช่นนั้นตลอดไป เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษร (written constitution) ซึ่งทำให้เกิดผลดังนี้คือ

1. แบบแผนการจัดการปกครองรัฐ
2. จำกัดการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

แนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจ
แนวความคิดการกำหนดรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โครงสร้างอำนาจและการปกครองในรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์