สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ฐานะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย เป็นการแบ่งชั้นของกฎหมาย กฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่า ไม่สามารถขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีลำดับชั้นสูงกว่าได้ เพราะกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่า จะต้องอาศัยอำนาจของกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้

1. รัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
3. พระราชบัญญัติ
4. พระราชกำหนด
5. พระราชกฤษฎีกา
6. กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศกระทรวง ประกาศทบวง
7. กฎและประกาศขององค์กรอื่นๆ
8. ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดทั้งหลาย
9. กฎเกณฑ์และกฎหมายที่ออกโดยองค์กรกระจายอำนาจ
10. มติคณะรัฐมนตรี
11. หนังสือเวียน และแนวทางที่ออกโดยผู้บังคับบัญชาในฝ่ายปกครอง

เมื่อดูจากลำดับศักดิ์ของกฎหมายแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีศักดิ์รองจากรัฐธรรมนูญเท่านั้น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ สามารถออกเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เท่านั้น

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

ลักษณะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ความจำเป็นในการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ประโยชน์ของการมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
กระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ฐานะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับองค์กรทางการเมืองการปกครอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์