สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

เจตนารมณ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

เจตนารมณ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นเมื่อมีการเริ่มต้นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผู้ที่ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นเช่นไร ก็จะมีเจตนารมณ์เป็นเช่นนั้น เจตนารมณ์นี้เป็นเจตนารมณ์ที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือทำให้รัฐธรรมนูญเหมาะสมกับสภาพสังคมมากขึ้น เมื่อรัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขแล้ว เจตนารมณ์ของการแก้ไขเปลี่ยนเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็จะกลายเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ได้รับการแก้ไข

องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตย หรือเจ้าของอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญจะเป็นผู้กำหนดว่า ใครจะมีสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจเป็น

1. ประชาชน
2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี หรือ ประธานาธิบดี
4. ศาล

ในกรณีของประเทศไทยรัฐธรรมนูญกำหนดผู้มีสิทธิเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดไว้ดังนี้ คือ

1) คณะรัฐมนตรี
2) ส.ส ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
3) ส.ส และ ส.ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

อนึ่ง ส.ส. จะเสนอหรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวข้องต้นได้เมื่อพรรคการเมืองที่ ส.ส. นั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

เจตนารมณ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หลักการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์