สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ

รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการร่างเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลกและเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปัจจุบัน จึงถือเป็นรัฐธรรมนูญที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นมาของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

ภายหลังที่รัฐอาณานิคมทั้ง 13 รัฐของอังกฤษในทวีปอเมริกาได้ประกาศความเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.1775 โดยจัดตั้งกองทัพอเมริกันขึ้น และมีจอร์จ วอชิงตัน เป็นผู้บัญชาการกองทัพและได้มีการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 และแต่ละรัฐที่เป็นเอกราชต่างๆได้จัดทำรัฐธรรมนูญของตนขึ้น โดยแต่ละรัฐนั้นได้มีการรวมตัวการอย่างหลวมในรูปแบบของสมาพันธ์รัฐ(Confederation) และได้สร้างบทบัญญัติที่ใช้ร่วมกันเรียกว่า บทบัญญัติแห่งสมาพันธ์รัฐ (Articles of Confederation) บทบัญญัตินี้ยังไม่มีฐานะเป็นรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก ในบทบัญญัตินี้ได้กำหนดให้รัฐมีอำนาจในด้านต่างๆมากเท่ากับเป็นรัฐอิสระมีฐานะเท่ากับรัฐบาลกลางของสมาพันธ์รัฐ ซึ่งโดยความเป้ฯจริงแล้วไม่มีรัฐบาลกลางของสมาพันธ์รัฐ ต่อมาในปี 1787 ผู้แทนจากรัฐต่างๆ 12 รัฐ(ขาดผู้แทนจากโรดไอซ์แลนด์ 1 รัฐ) จำนวน 55 คนได้มาประชุมที่เมืองฟิลาเดลเฟีย เพื่อแก้ไขมาตราของบทบัญญัติของสหพันธ์รัฐเดิม แต่กลับกลายเป็นที่มาในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่

สาเหตุในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกามีสาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ

1.การเกิดปัญหาภายในสหรัฐอเมริกาอันเกิดจากการใช้รูปแบบการปกครองแบบสมาพันธ์รัฐ เช่น ปัญหาในการจัดเก็บภาษี ปัญหาการไม่มีกองทัพในการป้องกันประเทศ รวมถึงปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เป็นต้น

2.การที่พื้นเพเดิมของตัวแทนจากรัฐต่างนี้ มีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษ จึงได้รับการศึกษาแบบอังกฤษ และได้รับเอาแนวความคิดทางการเมืองแบบอังกฤษ โดยนักคิดที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด เหล่านี้ เช่น จอห์น ล็อก และมองเตสกิเออ บุคคลเหล่านี้จึงเห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้บุคคลเหล่านี้ยังเคยผ่านสงครามปลดแอกจากพวกอังกฤษ ฉะนั้นจึงรู้คุณค่าของอิสรภาพเป็นอย่างดี แต่บุคคลเหล่านี้มิได้ให้ความสำคัญในเรื่องเสรีภาพเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อเข้ามาบริหารประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเช่นกัน

ด้วยสาเหตุใหญ่ 2 ข้อที่กล่าวมาแล้ว จึงเป็นเหตุจูงใจในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิม

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
โครงสร้างอำนาจและการปกครองในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์