สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย

แนวความคิดการจัดการปกครองระบบรัฐธรรมนูญของไทย

แนวความคิดการจัดการปกครองระบบรัฐธรรมนูญของไทยเกิดจากผู้ที่มีอำนาจในรัฐขณะนั้น หรือ ผู้ที่มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ เป็นผู้กำหนดว่า รัฐธรรมนูญจะให้อำนาจองค์กรใด อย่างไร เพื่อทำหน้าที่อะไร ในทางการเมืองการปกครอง อาทิเช่น ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริย์ก็ได้มีรับสั่งให้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยเป็นรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองสูงสุด หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัฐธรรมนูญเหล่านี้กำหนดให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองการปกครอง เช่น ร่างรัฐธรรมนูญของสมเด็กกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ร่างรัฐธรรมนูญของพระยากัลยาณไมตรี และร่างรัฐธรรมนูญของนายเรมอนต์ บี. สตีเวนส์ กับพระยาศรีวิศาลวาจา หรือจะเป็นรัฐธรรมนูญในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย เช่น ร่างรัฐธรรมนูญของคณะราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญเหล่านี้ถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจในรัฐ ว่าต้องการให้การปกครองอยู่ในรูปแบบใด องค์กรทางการเมืองการปกครองมีที่มาอย่างไร มีหน้าที่อะไร ทำหน้าที่ได้นานเท่าไหร่ (วาระการดำรงอยู่ขององค์กร) และการได้มาซึ่งอำนาจขององค์กรรวมทั้ง การสิ้นสุดขององค์กร

ผู้ที่มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ อาจเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการจัดทำรัฐธรรมนูญแทน ผู้จัดทำรัฐธรรมนูญอาจเป็นบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ โดยมอบหลักการเกี่ยวกับการปกครองคร่าวๆ ที่ผู้มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญอยากให้มีในรัฐธรรมนูญนั้น ให้กับผู้จัดทำรัฐธรรมนูญ ไปทำการร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ผู้มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญต้องการ

แนวความคิดการจัดการปกครองระบบรัฐธรรมนูญของไทยที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญทุกฉบับคือ “การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ซึ่งได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทย

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

แนวความคิดการจัดการปกครองระบบรัฐธรรมนูญของไทย
ที่มาของรัฐธรรมนูญไทย
กระบวนการตรารัฐธรรมนูญของไทย
การยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการปกครองในระบบการเมืองการปกครองไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์