สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย

การยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการปกครองในระบบการเมืองการปกครองไทย

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการต่างๆ ในทางการเมืองการปกครอง อาทิเช่น ที่มาแห่งอำนาจอธิปไตย การแบ่งอำนาจอธิปไตย การกำหนดและการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย องค์กรที่ทำหน้าที่ใช้อำนาจอธิปไตย และการได้มาซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในองค์กรเหล่านั้น

สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ก็ได้ยึดเอารัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศมาโดยตลอด กล่าวคือ องค์กรต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในทางการเมืองการปกครอง ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เช่น รัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นสภาเดียวหรือสองสภา ก็ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ หรือรัฐธรรมนูญบางฉบับ กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประเทศไทยก็มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือแต่งตั้งวุฒิสภา รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดตั้งศาลพิเศษ เพื่อพิจารณาคดีพิเศษ เช่น ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยก็มีศาลพิเศษเหล่านี้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด บางครั้งรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาก็ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจากสภาผู้แทนราษฎร หรือถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนด รัฐสภาก็อาจจะพิจารณาให้บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทยยึดเอารัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารในระบบการเมืองการปกครอง แต่คณะผู้ทำรัฐประหารเหล่านี้ก็ต้องตรารัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อใช้ในการปกครองประเทศต่อไป ไม่เคยมีคณะปฏิวัติคณะไหนที่ปกครองประเทศโดยไม่ใช้รัฐธรรมนูญ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

แนวความคิดการจัดการปกครองระบบรัฐธรรมนูญของไทย
ที่มาของรัฐธรรมนูญไทย
กระบวนการตรารัฐธรรมนูญของไทย
การยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการปกครองในระบบการเมืองการปกครองไทย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์