สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”

ซึ่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มี 33 มาตรา ถือเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการอีกฉบับหนึ่งที่กำหนดให้มีสภาเดียวและมีอำนาจเบ็ดเสร็จ คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน ไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่เกิน 300 คน มีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคำนึงถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดให้มีขึ้นภายในปี พ.ศ.2534 แต่ในการดำเนินการก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเวลาระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ไปพลางก่อนจนกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะพิเศษคือ การให้อำนาจแก่ประธานสภารักษาความเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ เหนือกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยให้ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เป็นผู้กราบบังคมทูลเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและลงนามรับสนองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีด้วย รวมทั้งอำนาจในการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งด้วย ขณะเดียวกันอำนาจการบริหารของนายกรัฐมนตรี ก็จะต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) อีกด้วย กล่าวอีกนั้ยหนึ่งก็คือ นายกรัฐมนตรีจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) อีกทอดหนึ่งนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญนี้ก็มีผลบังคับใช้อยู่ได้เพียง 9 เดือนเศษ ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้จัดทำแล้วเสร็จเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปต่อไป ขณะเดียวกันรัฐบาลภายใต้การนำของนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ก็ได้แสดงภาวะผู้นำแบบพิเศษที่ไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นรัฐบาลภายใต้การกำกับควบคุมของสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) มากเกินไป หรือเหมือนกับกรณีของสมัยที่นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่นำโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ เมื่อ พ.ศ. 2519-2520 ซึ่งขณะนั้นถูกเรียกว่า “เป็นรัฐบาลหอย” ตรงกันข้ามรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน กลับถูกเรียกว่า”เป็นรัฐบาลหอยลืมเปลือก” เนื่องจากการมีแนวทางการบริหารที่กล้าหาญค่อนข้างอิสระและโปร่งใสสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายสำคัญหลายเรื่องภายในระยะเวลาอันสั้นเพียง 9 เดือนเศษ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (ฉบับชั่วคราว)
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2516
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์