สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

ปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสภากับคณะรัฐมนตรีเสียใหม่

ทั้งนี้เพื่อทำให้รัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีได้มากขึ้นโดยใช้ทั้งมาตรการทางการเมืองและมาตรการทางกฎหมายและอย่างมีเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ในที่สุด ซึ่งจะกล่าวต่อไป

  • สภาผู้แทนราษฎรยังคงมีอำนาจใช้มาตรการทางการเมืองตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารหรือรัฐมนตรีได้เหมือนเดิม แต่จะต้องมีเหตุผลชัดเจน โดยเฉพาะในการยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา 185 บัญญัติว่า ส.ส. (ของฝ่ายค้าน) จำนวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่ยื่นญัตติดังกล่าวจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่พวกเขาเห็นสมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายค้านเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่พวกเขายังไม่มีบุคคลอื่นที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน การที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันบัญญัติไว้เช่นนี้จะทำให้ ส.ส. ฝ่ายค้านต้องหาเหตุผลมาอธิบายให้มหาชนเห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุใดพวกตนจึงต้องการให้บุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
  • สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจเพิ่มขึ้นในการใช้มาตรการทางกฎหมายตรวจสอบสอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ด้วย ดังจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ ส.ส. ฝ่ายค้านยื่นญัตติไม่ไว้วางในนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนแล้ว หากญัตตินั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ส.ส. ที่ยื่นญัตติดังกล่าวจะยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาให้ส่งข้อกล่าวหาดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่ามีมูลหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อวุฒิสภาจะได้ใช้อำนาจพิจารณาถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งต่อไปหาก ป.ป.ช. ซึ่งใช้อำนาจอำนาจตามกฎหมายตรวจสอบแล้วว่าข้อกล่าวของ ส.ส. ฝ่ายค้านมีมูล (ดูม. 185, 304 และ 305)

อาจกล่าวได้ว่า การที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพราะต้องการให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายโดยองค์กรอิสระตรวจสอบข้อกล่าวหาของ ส.ส. ฝ่ายค้านด้วยอีกทางหนึ่งว่ามีมูลหรือไม่ หากมีมูล ส.ส. พรรคฝ่ายค้านไม่มีมูล พวกเขาก็จะถูกกล่าวหาใช้ความเท็จมากล่าวหารัฐบาลและสูญเสียความนิยมจากประชาชน

คณะรัฐมนตรียังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนและรับผิดชอบต่อรัฐสภาเหมือนในอดีต รวมทั้งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในสภาผู้แทนได้เหมือนในอดีต แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากไม่ได้เป็น ส.ส. นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังคงมีอำนาจยุบสภาผู้แทนได้เหมือนในอดีตยกเว้นในกรณีที่ ส.ส. ฝ่ายค้านยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว ซึ่งจะทำให้นายรัฐมนตรีไม่มีสิทธิยุบสภา และต้องยอมให้มีการอภิปรายในญัตติดังกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนต่อไป

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (ฉบับชั่วคราว)
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2516
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์