สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ทั้งนี้ ม.291 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต่างๆ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่น และผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ป.ป.ช. มีหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง โดยต้องยื่นเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมาโดยผู้ยื่นจะต้องลงรายชื่อรับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชี และสำเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้าด้วย

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญใหม่ยังได้ปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นบัญชี การตรวจสอบบัญชีและโทษของการไม่ยื่นบัญชี หรือยื่นบัญชีฯ ไม่ตรงตามความเป็นจริงไว้อีกด้วยดังนี้

มาตรา 292 กำหนดระยะเวลาแน่นอนว่าผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อใด คือ

  • ภายในสามสิบวันนับแต่รับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
  • ภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งไปมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีอีกด้วย
  • หากผู้ดำรงตำแหน่งตายในระหว่างดำรงตำแหน่งก่อนยื่นบัญชีฯ ภายในเวลาที่กำหนด ทายาท หรือผู้จัดการมรดก มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีฯ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตาย หาก ป.ป.ช. ทราบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ประธาน ป.ป.ช. มีอำนาจขอให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องขอต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดเป็นของแผ่นดินได้

มาตรา 293 กำหนดให้ ป.ป.ช. ประกาศบัญชีฯ ของผู้ยื่นที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว ส่วน ป.ป.ช. จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวโดยเร็วเช่นกัน

มาตรา 295 กำหนดโทษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ หรือจงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นหรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการกระทำผิดแล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

เห็นได้ชัดว่า มาตรการที่รัฐธรรมนูญใหม่เพิ่มขึ้นนี้แตกต่างจากมาตรการแสดงบัญชีฯ ตามรัฐธรรมนูญเดิมอย่างมาก เพราะตามรัฐธรรมนูญเก่านั้น บัญชีแสดงทรัพย์สินฯ เป็นความลับของผู้ยื่นซึ่ง ป.ป.ช. ก็ไม่มีอำนาจตรวจสอบว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งทำให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ตามรัฐธรรมนูญเก่าไม่มีผลในการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการประจำที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินฯ ได้เลย

แต่ตามรัฐธรรมนูญ 2540 ทั้ง ป.ป.ช. และประชาชนมีอำนาจที่จะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งน่าจะช่วยป้องกันมิให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกล้าใช้อำนาจกอบโกยทรัพย์สินให้แก่ตนและครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ จนทำให้ ป.ป.ช. สามารถฟ้องร้องต่อศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงศาลเดียวยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นเป็นของแผ่นดินได้

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (ฉบับชั่วคราว)
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2516
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์