สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ม.297 บัญญัติให้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี และเคยดำรงตำแหน่งสูงในวงราชการ ส่วนมาตรา 289-302 ได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ไว้อย่างโปร่งใสและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว และมีหน่วยธุรการของตนที่เป็นอิสระขึ้นตรงต่อประธาน ป.ป.ช. โดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันให้ ป.ป.ช. สามารถปราบปรามการทุจริตทั้งในวงการเมืองและราชการประจำได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลของฝ่ายใด ดังนี้

ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นต่อวุฒิสภา

เมื่อได้รับข้อกล่าวหาจากประธานวุฒิสภาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการประจำตามที่ระบุไว้ในมาตรา 303 และกฎหมาย ป.ป.ช. มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ส่อว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หาก ป.ป.ช. พบว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล ผู้ดำรงตำแหน่งที่ถูกกล่าวหานั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติว่าถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่งหรือไม่ นอกจากนั้น ป.ป.ช. มีอำนาจส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องร้องผู้นั้นต่อศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกด้วย

ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ตามที่ผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องมายัง ป.ป.ช. กล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. หรือข้าราชการการเมืองอื่น (หรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน) ร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐร่ำรวยผิดปกติ

ะทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรม หรือดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 291 และ 296

เห็นได้ชัดว่า ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญใหม่มีฐานะสูงกว่า และมีอำนาจหน้าที่มากกว่า ป.ป.ป. กล่าวคือ ป.ป.ช. มีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมิใช่เป็นเพียงกรมตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เท่านั้น และมีอำนาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยข้อกล่าวหาเกี่ยวหับการทุจริตของทั้งข้าราชการประจำและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการฟ้องร้องคดีไปยังศาลได้เองด้วยในกรณีที่อัยการสูงสุดไม่ฟ้องคดีให้

อย่างไรก็ตาม กรรมการ ป.ป.ช. อาจถูกวุฒิสภาถอดถอนนออกจากตำแหน่งได้ หากถูก ส.ส. จำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ฟ้องว่ากระทำการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอย่างร้ายแรง

นอกจากนั้น กรรมการ ป.ป.ช. ยังอาจถูก ส.ส. ส.ว. หรือทั้ง ส.ส. และ ส.ว. มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ แต่ต้องยื่นคำฟ้องนั้นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อส่งต่อไปยังศาลฎีกา ฯ ทั้งนี้ก็เพราะประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคน จึงต้องขอให้ประธานวุฒิยื่นคำฟ้องนั้นไปยังศาลฎีกา

เห็นได้ชัดว่า ป.ป.ช. มีความเป็นอิสระและมั่นคงในตำแหน่งอย่างมาก จึงน่าจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (ฉบับชั่วคราว)
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2516
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2520
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 มีชื่อว่า “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 มีชื่อว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์