ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ

(Empowerment Theories)

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ เป็นกลุ่มของทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวถึงพลวัตของการกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการเลือกปฏิบัติ ความยุติธรรมในสังคม ตลอดจนกล่าวถึงการกระทำทางสังคมที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นจริง

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจแตกต่างจากทฤษฎีอื่นๆ อย่างตรงกันข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านของการเป็นทฤษฎีที่ไม่เน้นการพรรณนาอธิบายและไม่เน้นการพยากรณ์ ทว่าเน้นไปที่การปฏิบัติและการประยุกต

ทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริง ทฤษฎีการสร้างอำนาจครอบคลุมทั้งการสร้างความตระหนักในสถานการณ์จริงให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมๆ กับส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง

ทฤษฎีนี้สามารถนำไปช่วยให้ประชาชนผู้ให้บริการตระหนักในพลังความเข้มแข็งและความใฝ่ฝัน-ความมุ่งหวังของตน ตลอดจนมุ่งมั่นไม่ลดละที่จะกระทำการเพื่อให้ตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมๆ กับสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจยังเอื้อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนผู้ใช้บริการและชุมชนในความตระหนักถึงสภาพการณ์ที่นำไปสู่ความไม่เป็นธรรมทางสังคมและความไม่เสมอภาค-ไม่เท่าเทียม และลงมือดำเนินการที่จะเพิ่มพูนพลังอำนาจของตน และสามารถควบคุมจุดมุ่งหมายของตนและชุมชนได้ในที่สุด

ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจมีความแตกต่างจากทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ทฤษฎีอื่นๆ อย่างตรงกันข้าม โดยเฉพาะในประเด็นที่การตำหนิติเตียนผู้ใช้บริการที่มีปัญหาต่างๆ ในลักษณะเป็น “เหยื่อ” ของการเข้าไม่ถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจจะไม่ตำหนิติเตียนให้ผู้ใดต้องอยู่ในสภาพ “เหยื่อ” โดยตระหนักว่า การที่บุคคลเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางสังคมต่างๆ เป็นเพราะความล้มเหลวของสังคมใหญ่ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นได้

ประวัติความเป็นมา
หลักสำคัญของแนวคิด
การจำแนกแยกชั้นชน
การกดขี่เอารัดเอาเปรียบ
ทฤษฎีสตรีนิยม
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจในเกย์และเลสเบี้ยน
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ประเด็นร่วมสมัย
การให้นิยามความหมายของการให้ความช่วยเหลือ
ประเด็นวิจารณ์
พลังทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ความสอดคล้องกับปัจเจก กลุ่ม ครอบครัว องค์กร สถาบันและชุมชน
ความสอดคล้องกับค่านิยมและจรรยาบรรณของการสังคมสงเคราะห์
ปรัชญาที่ใช้ค้ำยันทฤษฎี
ประเด็นวิธีวิทยาและข้อมูลประจักษ์
บทสรุป

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย