สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ชีพจรกับการออกกำลังกาย

ชีพจรเป็นคลื่นที่เกิดจากการหด และขยายตัวของหลอดเลือดแดงเนื่องจากการไหลผ่านของเลือด เมื่อหัวใจบีบตัวหนึ่งครั้ง เลือดจำนวนหนึ่งจะถูกสูบฉีดเข้าไปในหลอดเลือดแดง แรงดันของเลือด จะทำให้หลอดเลือดแดงขยายตัวออก เมื่อแรงดันในหลอดเลือดลดลง หลอดเลือดจะหยุ่นตัวกลับซึ่งในการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจจะบีบ และคลายตัวสลับกันเป็นจังหวะหลอดเลือดจึงยืด และหยุ่นตัวเป็นจังหวะตามไปด้วย ทำให้เกิดคลื่นที่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้

ตำแหน่งของชีพจรสามารถตรวจสอบพบได้หลายแห่งในร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนที่หลอดเลือดแดงอยู่ตื้นหรือใกล้ผิวหนัง ได้แก่ บริเวณขมับ ด้านข้างลำคอ ข้อมือ ข้อพับของข้อศอก ขาหนีบ ข้อพับของเข่า ข้อเท้า และหลังเท้า เป็นต้น บริเวณที่สามารถตรวจพบง่ายและสะดวกที่สุด คือ บริเวณด้านข้างของลำคอ และข้อมือ

การรู้จักตรวจสอบชีพจรด้วยตนเอง จะให้ได้รับรู้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของตนเองหลายอย่าง เช่น อัตราชีพจรเร็วหรือช้ากว่าที่ควรจะเป็น หรือไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตก็ได้ เมื่อทราบแล้วจะได้รีบไปตรวจรักษาจากแพทย์เสียแต่เนิ่นๆ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย และจัดปริมาณการ ฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาได้อีกด้วย

ชีพจรปกติจะแตกต่างกันไปตาม อายุ เพศ เวลา กิจกรรมทางกายที่ปฏิบัติ และสภาวะจิตใจอัตราชีพจรของเด็กจะมากกว่าผู้ใหญ่ หญิงจะมากกว่าชาย เวลาบ่ายจะมากกว่าเวลาเช้า ขณะออกกำลังกายจะมากกว่าขณะพัก ขณะตื่นเต้นมากกว่าขณะสงบ โดยปกติอัตราชีพจรผู้ใหญ่ชายจะประมาณ 60 - 80 ครั้งต่อนาที และหญิงจะประมาณ 70 - 90 ครั้งต่อนาที แต่ถ้าอัตราชีพจรปกติน้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที เรียกว่า Bradycardia และชีพจรปกติที่มากกว่า 100 ครั้ง/นาที เรียกว่า Tachycardia ทั้งสองลักษณะนี้จะถือว่า บุคคลนั้นมีชีพจรที่ผิดปกติจะต้องรีบปรึกษาแพทย์ทันที

การประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยใช้ชีพจรเป็นตัวกำหนดนั้น สามารถประเมินได้หลายวิธี ดังนี้คือ วิธีแรก เป็นการประเมินจากการจับชีพจรขณะพัก โดยใช้จับชีพจรภายหลังจากการตื่นนอนเช้า ก่อนที่จะลุกขึ้นไปทำกิจวัตรประจำวัน โดยสังเกตดูว่าถ้าร่างกายมีความสมบูรณ์อัตราชีพจรนี้จะลดลง และจะลดลงถึงจุด ๆ หนึ่ง แล้วหากจะเพิ่มความสมบูรณ์ขึ้นไปอีก จะต้องเปลี่ยนแปลงการฝึกกิจกรรมหรือความหนักของงานสำหรับการออกกำลังกายนั้น ๆ เพิ่มขึ้นอีก แต่ถ้าอัตราชีพจรขณะพักนี้มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอาจเกิดอาการผิดปกติได้ เช่น เกิดเจ็บป่วย พักผ่อนไม่เพียงพอหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องค้นหาสาเหตุต่อไป อีกวิธีหนึ่งคือ การประเมินจากการจับชีพจรหลังการออกกำลังกาย โดยการสังเกตดูว่า ถ้าร่างกายมีความสมบูรณ์ระยะเวลาการฟื้นตัว (Recovery) ภายหลังการออกกำลังกายสู่ภาวะปกติเร็วกว่าบุคคลที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน แสดงให้เห็นว่าสภาพร่างกายที่สมบูรณ์กว่า หรือถ้าต้องการเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของตนเอง แล้วก็จะสังเกตจากระยะเวลาของการฟื้นตัวสู่สภาวะปกติของตนเองในแต่ละวันภายหลังการออกกำลังกายได้ อย่างไรก็ตามความสมบูรณ์ของร่างกายสามารถ

ประวัติการออกกำลังกาย
คุณค่าของการออกกำลังกาย
วัยกับการออกกำลังกาย
หลักปฏิบัติสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทของการออกกำลังกาย
การกำหนดแนวทางวิธีดำเนินการในการออกกำลังกายและการทดสอบสำหรับแต่ละบุคคล
การกำหนดแนวทางวิธีดำเนินการในการออกกำลังกาย
ความอ่อนตัว
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ชีพจรกับการออกกำลังกาย
ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์