สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ในปัจจุบันนี้วิทยาการใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำความเจริญมาสู่มนุษย์ในยุคนี้เป็นอย่างมาก และทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในลักษณะที่สะดวกสบายมากขึ้นการใช้แรงกายในชีวิตประจำวันของมนุษย์น้อยลง จึงทำให้มนุษย์ในปัจจุบันนี้มักจะมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร ร่างกายจึงมีสภาพอ่อนแอลงหรือเกิดสภาพผิดปกติขึ้นได้ เช่น การรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ไม่ได้ ปริมาณไขมันของร่างกายมากกว่าปกติ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคของข้อต่อและกระดูก และทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปด้วยความเชื่องช้าไม่คล่องแคล่วว่องไว เป็นต้น

เป็นที่ทราบ และยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางกาย และจิตใจ เชื่อกันว่า การออกกำลังกายที่ดีถูกต้อง และเหมาะสมตามเพศ วัย สภาพของร่างกายแต่ละบุคคลตามความต้องการ ความสนใจแล้วนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถทำให้ชีวิตมนุษย์มีสุขภาพดีขึ้น

การออกกำลังกาย (Exercise) เป็นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายเป็นการศึกษา เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่จะต้องรู้จักการตอบสนองต่อร่างกายของมนุษย์ ในรูปแบบของการออกกำลังกายเฉพาะอย่าง ซึ่งสามารถดัดแปลงร่างกายให้กระทำจนเกิดผลการฝึกเฉพาะอย่างนั้น ๆ

การออกกำลังกายเป็นการทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งระบบโครงสร้างและหน้าที่ หากขาดการออกกำลังกาย ร่างกายจะลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อสามารถออกแรงต่อต้าน และเอาชนะแรงบังคับได้ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ และความรู้สึกดีขึ้นอีกด้วย

ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่า การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมทางกาย และทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทั้งในแง่ของ โครงสร้างและหน้าที่ ทำงานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำให้สติปัญญา อารมณ์ และความรู้สึก ดีขึ้นอีกด้วย

ประวัติการออกกำลังกาย
คุณค่าของการออกกำลังกาย
วัยกับการออกกำลังกาย
หลักปฏิบัติสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภทของการออกกำลังกาย
การกำหนดแนวทางวิธีดำเนินการในการออกกำลังกายและการทดสอบสำหรับแต่ละบุคคล
การกำหนดแนวทางวิธีดำเนินการในการออกกำลังกาย
ความอ่อนตัว
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค
ชีพจรกับการออกกำลังกาย
ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

เอกสารและแหล่งอ้างอิง

 • ชูศักดิ์ เวชแพศย์ และกันยา ปาละวิวัชน์. สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย. พิมพ์ครั้งที่ 4.
  กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2536.
 • ประทุม ม่วงมี. รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บูรพาสาส์น, 2527.
 • พิชิต ภูมิจันทร์ และคณะ. วิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพมหานคร : แสงศิลป์การพิมพ์, 2533.
 • ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย. วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา. กรุงเทพมหานคร : ไทยมิตรการพิมพ์, 2535.
 • รีดเดอรส์ ไดเจสท์. ไขปัญหารักษาสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : รีดเดอรส์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2542.
 • อนันต์ อัตชู. สรีรวิทยาการออกกำลังกาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2527.
 • American College of Sports Medicine. Guidilines for exercise testing and Prescription 4 th ed.
  Philadelphia: Lea & Febiger, 1991.
 • . ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescriptions 5 th ed. Philadelphia : Williams & Wilkinn, 1995.
 • . ACSM Fitness Book. 2 nd ed. Champaign : Human Kinetics, 1998.
 • . ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Perscription 3 rd ed. Philadelphia : Williams & Wilkins, 1998.
 • Pollock, Michael L., and Wilmore, Jack H. Exercise in Health and Discase 2 nd ed. Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1990.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย