ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกามีภูมิหลังความเป็นมา โดยสรุป ดังนี้

 • บริเวณตอนเหนือของทวีปมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ก่อนที่ชนชาติตะวันตกจะเดินทางเข้ามา ได้แก่ อารยธรรมอียิปต์โบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-11 ดินแดนทางตอนเหนือถูกพวกอาหรับเข้ายึดครองและยอมรับในวัฒนธรรมอาหรับและศาสนาอิสลามมาจนถึงปัจจุบัน
 • การก่อตั้งราชอาณาจักรทางตะวันตกของทวีป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4-17 โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครอง ได้แก่ ราชอาณาจักรกานา (Ghana) และราชอาณาจักรมาลี (Mali) เป็นต้น มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า
 • การก่อตั้งนครรัฐบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12-16 มีนครรัฐเกิดขึ้นจำนวนมาก เรียกรวมกันว่า “นครรัฐสวาฮิลี” (Swahili City-States) เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลมีการติดต่อทางการค้ากับพ่อค้าอาหรับ อินเดีย และจีน
 • การสำรวจทางทะเลของโปร์ตุเกส ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เริ่มต้นเมื่อนักเดินเรือชาวโปร์ตุเกสเข้ามาสำรวจชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาเพื่อแสวงหาเส้นทางไปยังอินเดีย ดังนี้

  (1) บาร์โทโลมิว ดิอาช (Bartholomew Dias) ประสบความสำเร็จในการแล่นเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) ทางตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกา ในปี ค.ศ. 1488
  (2) วาสโก ดา กามา (Vasco da Gama) แล่นเรือสำรวจตามหาเส้นทางเดิมของดิอาช คือ ชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาจนถึงชายฝั่งอินเดียได้สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1498
 • การเข้ามาแสวงผลประโยชน์ของชาติตะวันตก เมื่อโปร์ตุเกสประสบผลสำเร็จในการสำรวจเส้นทางเดินเรือ ทำให้ชาติตะวันตกอื่นๆ เข้ามาตั้งสถานีการค้าตามชายฝั่งของทวีปแอฟริกาเพื่อแข่งขันกับโปร์ตุเกส สินค้าที่ชาติยุโรปต้องการ คือ ทองคำ เครื่องเทศ งาช้าง และของป่าอื่น ฯลฯ รวมทั้งแรงงานทาสชาวพื้นเมือง
 • การสร้างอาณานิคมของชาติตะวันตกในทวีปแอฟริกา ในระหว่าง ค.ศ. 1867-1897 ดินแดนในทวีปแอฟริกาตกเป็นอาณานิคมของชาติยุโรปจนเกือบหมด ส่วนใหญ่เป็นของอังกฤษและฝรั่งเศส ชาวยุโรปนิยมตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้ของทวีป เพราะมีสภาพอากาศอบอุ่นและเป็นแหล่งแร่ทองคำและเพชร (ในปัจจุบัน คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้)
 • การเรียกร้องเอกราชของชาวแอฟริกัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1945 เป็นต้นมา ชนชาติแอฟริกันส่วนใหญ่ต้องเสียเลือดเนื้อในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช และได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพโดยลำดับมา โดย กานา (Ghana) ได้รับเอกราชจากอังกฤษเป็นชาติแรก ในปี ค.ศ. 1957

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ