วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

องค์ประกอบบรรยากาศ

บรรยากาศมีความหนาแน่นประมาณ 300 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก ประกอบด้วยส่วนผสมของก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2)ในอัตราส่วนร้อยละ 78 ออกซิเจน (O2)ในอัตราส่วนร้อยละ 21 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ในอัตราส่วนร้อยละ 0.03 โดยประมาณ รวมกับก๊าซเฉื่อยและสารชนิดอื่น ๆ เช่น ไอน้ำ และสิ่งเจือปนทั้งที่เป็นอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุ เช่น จุลินทรีย์ ฝุ่น ละออง ควัน ไอระเหย เป็นต้น

 

มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นผิวโลก หรือบริเวณก้นบึ้งของมหาสมุทร แห่งอากาศ ซึ่งมีความหนาแน่นที่สุด ถ้าหากเราขึ้นไปกับบอลลูนโดยเริ่มต้นจากระดับผิวดิน เราจะพบว่าอากาศมีความหนาแน่นลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว และมีความกดอากาศแตกต่างกันมากในแต่ละระดับความสูง เช่น เมื่ออยู่ที่ระดับความสูง 18 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเล ความกดอากาศจะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 10 ของความกดที่ระดับน้ำทะเลเท่านั้น

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ