วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่เป็นพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ แหล่งกำเนิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่สำคัญ คือ จากไอเสียของเครื่องยนต์เบนซิน โดยเกิดจากอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้สัดส่วน เช่น ถ้าอัตราส่วนผสมบาง (อากาศมาก) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จะน้อย แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราส่วนผสมหนา (อากาศน้อย) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกำซด์ ก็จะเพิ่มขึ้น โดยปกติอัตรส่วนผสมของก๊าซกับน้ำมันเชื้อเพลิงเหมาะสม จะอยู่ที่ 14.7:1 ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ และได้กำลังงานสูง

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์เมื่อสูดหายใจ จะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าก๊าซออกซิเจนถึง 200-250 เท่า เกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน ทำให้ความสามารถของเลือดในการเป็นตัวนำออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อและสมองลดลง ผู้ได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จะมีอาการปวดศรีษะ อ่อนเพลีย อาเจียน ตาพร่ามัว ที่รุนแรงอาจมีอาการถึงขั้นโคม่า ชีพจรเต้นอ่อน ระบบหายใจล้มเหลวและถึงแก่ความตายได้ การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการ ต้องแก้ที่การหายใจ ที่สำคัญคือให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ทันที ถ้ามีอาการมากต้องให้ออกซิเจน

 

การแก้ไขปัญหาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีการบังคับใช้อุปกรณ์ขจัดมลพิษในระบบไอเสียรถยนต์เบนซินใหม่ที่ใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว หรือที่เรียกว่า Catalytic Converter เพื่อลดการระบายก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ และท้องถนนเริ่มลดปริมาณลง อย่างไรก็ดีรถยนต์ที่ยังใช้น้ำมันมีสารตะกั่วไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ เพราะสารตะกั่วจะทำให้เกิดการอุดตัน ดังนั้นภาพรวมของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จึงยังสูงขึ้น จนกระทั้งหลังปี 2539 ที่ได้มีประกาศยกเลิกการใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่ว ทำให้การรณรงค์เพื่อใช้ Catalytic Converter นี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการออกมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษที่ออกกฎไม่ให้มีคาร์บอนมอนนอกไซด์ของรถยนต์เกิน 1.5% สำหรับรถที่จดทะเบียนหลังวันที่ 1 พ.ย. 2536 และ 4.5% สำหรับมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันดังกล่าว ทำให้การแก้ไขปัญหาของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในบรรยากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันปัญหาก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์มีแนวโน้มลดลง สังเกตุได้จากรูปที่ 9 ที่ปัจจุบันมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 9 ส่วนในล้านส่วน (part per million, ppm)ในการวัดค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2545 มีค่าเฉลี่ย 0.9 ppm

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ