วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มลพิษทางอากาศ

       บรรยากาศ คือ ชั้นของก๊าซต่าง ๆ ที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก มีความสูงถึง 2,000 กิโลเมตร นับจากผิวโลกขึ้นไป ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง คือเป็นแหล่งให้และรักษาสมดุลย์ของออกซิเจนที่สำคัญ เป็นฉนวนป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต อินฟราเรด และแกมม่า เป็นตัวกลางกระจายแสง เสียง ความร้อย ความชื้น ถ่ายเทพลังงาน และควบคุมฤดูกาลต่าง ๆ บรรยากาศจึงมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้

การกระทำใด ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผิวโลกและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศจะส่งผลโดยตรงต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ การเผาเชื้อเพลิงใด ๆ การหายใจของสิ่งมีชีวิต และแม้กระทั้งการเจริญเติบโตของพืชผักทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใด ๆ จึงล้วนมีความเกี่ยวข้องกับอากาศที่ห่อหุ้มตัวเราและโลกอยู่เสมอ

 

บรรยากาศที่ห่อหุ้มเราอยู่นี้มีคุณสมบัติที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้รอบโลก และมีการผสมกันตลอดเวลา เพื่อให้บรรยากาศทั่วโลกมีความเข้มข้นของมลสารต่าง ๆ ในปริมาณที่เท่ากัน จึงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น อุบัติภัยเชอร์นาบิล ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าปรมาณูระเบิดขึ้นในปี พ.ศ. 2529 หรืออุบัติภัยจากธรรมชาติ เช่น การระเปิดของภูเขาไฟกระกะตัว ฯลฯ นั้น จะส่งผลให้ฝุ่นนิวเคลียร์และเถ้าภูเขาไฟล่องลอยในอากาศครอบคลุมไปทั่วโลก และตกลงมา ณ ที่ต่าง ๆ ในที่สุด ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่บนโลก และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจว่า บรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน อันเกิดจากอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งเข้ามากระแทกพื้นผิวโลกนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์ที่มีอยู่ทั่วโลกสูญพันธุ์ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่

บรรยากาศที่ประกอบด้วยมลสารต่าง ๆ มากมายนี้นั้น เคลื่อนที่ตลอดเวลามีก๊าซต่าง ๆ มากมายที่มีค่าความเร็วสูงมากอยู่ในโลกนี้ แต่ก๊าซเหล่านี้ไม่สามารถหนีพ้นไปจากโลกได้ตัวอย่างเช่น ความเร็วของโมเลกุลออกซิเจนมีค่า 3,500 เมตรต่อวินาที ก็ยังไม่มากไปกว่าความเร็วหนีพ้นที่มีค่า 11,000 เมตรต่อวินาที มิฉะนั้นจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้อยู่แต่ในโลก จึงกล่าวได้ว่าโลกมีบรรยากาศอันหนาแน่นห่อหุ้มอยู่ (สัตยา, 2526)

องค์ประกอบบรรยากาศ
ชั้นบรรยากาศ
มลพิษทางอากาศ (Air Pollutions)
ฝุ่นละออง เขม่า ควัน
สารตะกั่ว (Pb)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไฮโดรคาร์บอน (HC)
สารกรดในบรรยากาศ (ฝนกรด หรือ acid rain)

เอกสารอ้างอิง

  • กรมควบคุมมลพิษ, 2546. www.pcd.go.th , กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, accessed 29 กรกฎาคม 2546
  • กรมควบคุมมลพิษ, 2546. สารกรดในบรรยากาศ มลพิษที่ไร้พรมแดน, กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,16 หน้า
  • กรมควบคุมมลพิษ, 2546. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่ง กำเนิด, กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อรุณการพิมพ์ ถ.ดินสอ เขตพระ นคร กรุงเทพฯ 10200, หน้า 40
  • กรมควบคุมมลพิษ, 2546. สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2545, กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 92 ซ.พหลโยธิน 7 เขตพญาไท กทม. 10400, 40 หน้า
  • สัตยา ชูชัย, 2530. ความลี้ลับในอวกาศ, สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา ถ.ประชาธิปก กรุงเทพ ฯ 10600, 88 หน้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ