สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา

ในยุคเริ่มต้นลักษณะโครงสร้างทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา มีส่วนคล้ายคลึงกับ สหราชอาณาจักร เนื่องจากเคยเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรมาก่อน แต่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา และผู้ว่าการ อาณานิคมอำนาจของผู้ว่าการอาณานิคมมีมากกว่าฝ่ายบริหาร แต่ในทางปฏิบัติอำนาจทางการเมืองของผู้ว่าการอาณานิคมมักจะถูกจำกัดตามเงื่อนไข ที่สภาบัญญัติของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดขึ้น เช่น อำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารของสหราชอาณาจักรต้องการใช้อำนาจของตนอย่างเต็มที่ และไม่ยอมให้โอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย