สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม

ค.ศ. 1607 สหราชอาณาจักร ได้ส่งคนที่ไม่มีงานทำ มาตั้งอาณานิคมใหม่ตามชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค เนื่องจาก

  • ความรู้สึกชาตินิยม ต้องการขยายอำนาจไปยังถิ่นแดนโพ้นทะเล
  • ความยากจนในสหราชอาณาจักรและคนไม่มีงานทำ
  • เกิดความวุ่นวายในสหราชอาณาจักรในวงการศาสนาและการเมือง

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- center_2559 -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2716469986870548"
data-ad-slot="8796964454"
data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

พวกโปรแทสแทนส์ มีความคิดเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล และพวกพิวริแทน (Puritan) ปลงพระชนม์เจ้าอรัลที่ 1 และหนีมาอยู่ที่รัฐ มลรัฐเวอร์จิเนีย และบริเวณนิวอิงแลนด์ (New England) บริเวณตอนบนของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

แนวความคิดของพวกพิวริแทนในมลรัฐนิวอิงแลนด์ เป็นวัฒนธรรมทาง การเมืองของสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบัน

  • ระบบสังคมของสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 17 มีลักษณะแบ่ง ชั้นวรรณะมีที่ดินขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรและศาสนาที่มั่นคง
  • หลักคำสั่งสอนของจอห์น คาลวิน ( John Calvin)
  • สภาวะแวดล้อมของนิวอิงแลนด์

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย