สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา

หล่อหลอมจากประสบการณ์อันหลากหลายของผู้น้ำทางการเมือง มาจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศ

แนวคิดหลัก 2 ประการ คือ

  • ชาติใหม่ สังคมใหม่ มุ่งเน้นให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
  • กฎเกณฑ์ใหม่เรื่องต่างประเทศ การปกป้องสิทธิและเสรีภาพระหว่างประเทศ มาจากแนวคิดการเมืองเดิมของยุโรป

ความคิดอันเป็นพื้นฐานของระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกา

มาจากพวกพิวริเทนที่อพยพมาอยู่ที่นิวอิงแลนด์ แนวคิดจากบรรพบุรุษ เช่น จอห์น อดัมส์ , โธมัส เจฟเพอร์สิน และอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน

ระบบสหพันธรัฐ

เป็นระบบที่สร้างความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ การประสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ยากจนกับมลรัฐที่มั่นคง เป็นการแสดงการปฏิรูปการเมือง เพราะรัฐบาลกลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายทางด้านการเงิน, การทหาร และการต่างประเทศ รัฐบาลมลรัฐกำหนดนโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษา , การคมนาคม และสวัสดิการต่างๆ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

ประกอบด้วยแนวคิด 2 แนวทาง คือ

  • การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีหลายขั้นตอนและต้องได้รับเสียงสนับสนุนจำนวนมาก
  • ความแพร่หลายของรัฐธรรมนูญเป็นแบบที่ง่าย ใช้กันแพร่หลายมีผลบังคับใช้โดยมี การรับรองจาดสภานิติบัญญัติ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย