สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

รัฐธรรมนูญ

 (The Constitution)

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก่อให้ เกิดความเจริญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เริ่มต้นจากประกาศอิสระภาพของ Thomas Jellerson และอิทธิพลจากนักปรัชญา จอห์น ล๊อก (John Lock) บทบัญญัติของสมาพันธรัฐ เกิดขึ้นหลังจากประกาศอิสรภาพ และได้มีการแก้ไข เมื่อเกิด “จลาจลเซส์” (The shays’ Rebellion) ในเดือน ก.ค. 1786

ในปี 1987 ตัวแทนจากมลรัฐต่างๆ ได้รวมตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก และได้ยอมรับแผนการเวอร์จิเนีย (Virginia Plan) เสนอโดย เอ็ดมันต์ แรนดอล์ฟ (Edmund Randolph) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เพิ่มอำนาจรัฐบาลกลาง ระบุให้รัฐปกป้องเสรีภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน

 

นอกจากนั้นยังมีแผนการนิวเจอร์ซี (New Jersey Plan) เสนอโดยวิลเลียม ปีเตอร์สัน (William Peterson) ก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างจากแผนการเวอร์จิเนีย ได้มีการตกลงประนีประนอมในเรื่องสำคัญ “ Connecticut Promise” และได้รับความเห็นชอบในวันที่ 8 ก.ย. 1787 และบังคับใช้เมื่อมีการลงสัตยาบันจาก 9 มลรัฐ ใน 13 มลรัฐ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย