สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

หลักการรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ จากกฎหมายรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่กฎหมายอื่น และเป็นโมฆะ ถ้าขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความเสมอภาค

หลักการแบ่งแยกอำนาจ (The separation of Power)

กลัวว่าอำนาจจะอยู่ที่คนๆ เดียว แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ส่วน คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ , ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายตุลาการ แยกการทำงานออกเป็นฝ่ายๆ และไม่ก้าวก่ายกัน เป็นแนวความคิดมาจากนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศส ชื่อ มองเตสกิเออ (Buron de Montesguieu ) เพราะจะทำให้การเมืองขาดเสถียรภาพ ถ้าอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหารอยู่ที่คน ๆ เดียว

จุดประสงค์ที่สำคัญ

1. เน้นที่เรื่องโครงสร้าง (Structure Feature) เพื่อป้องกันการรวมอำนาจ

2. จัดสรรอำนาจ แต่ละฝ่าย (Allocation & Powers) แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

  • ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นอำนาจของสภาคองเกรส (Congress) ประกอบด้วยสภาสูง (Senate ) และสภาผู้แทนราษฎร (House of representatives)
  • สภาสูง ดำรงตำแหน่ง 6 ปี, เลือกตั้งใหม่ 1 ใน 3 ของทุก ๆ 2 ปี
  • สภาผู้แทนราษฎร ดำรงตำแหน่ง 4 ปี , เลือกตั้งใหม่ 1 ใน 2 ทุก 2 ปี
  • ฝ่ายบริหาร เป็นอำนาจบริหารของประธานาธิบดี และประธานาธิบดี คือผู้ที่ได้รับเลือกจากเสียงข้างมาก มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
  • ประธานาธิบดีอาจถูกถอดถอน ( Impeachment) หากมีความผิด คือ การ ทรยศ การกระทำความผิดทางอาญา และการรับสินบน
  • ฝ่ายตุลาการ ให้ผู้พิพากษาอยู่ในตำแหน่งตราบเท่าที่มีความประพฤติดี
  • ประธานาธิบดี เสนอแต่งตั้งผู้พิพากษา โดยรับความเห็นชอบจากสภาสูง

หลักการถ่วงดุลอำนาจ ( Checks and balances)

  • ให้ 3 ฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน
  • ให้ 3 ฝ่ายมีความสัมพันธ์ต่อกัน

ทำเป็นการยับยั้ง และสนับสนุนในกิจกรรมของอักฝ่ายหนึ่งได้ ฝ่ายนิติบัญญัติถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยการฟ้องร้อง, ไต่สวนในการกระทำผิดอาญาหรือ แนะนำ และยินยอมแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ และอำนาจในการควบคุมค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติ เสนอมาตรการแก้ไขโดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายบังคับใช้ หรืออำนาจยับยั้งการร่างกฎหมาย (Veto Power Ours Bills)

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย