Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ

อำนาจในการอภัยโทษผู้กระทำผิด หรือเสนอแต่งตั้งผู้พิพากษา

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจะต้องสอดคล้องกับสภาแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จึงมีกระบวนการแก้ไข 2 ขั้นตอน คือ ประการแรก ในเรื่องการดีความรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญบางมาตราที่ไม่ค่อยชัดเจนและเข้าใจยาก จะมีการตีความเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งการตีความนี้ทำได้หลายวิธีเช่น การบัญญัติกฎหมายของสภาครองเกรส การตีความโดยศาลยุติธรรม โดยวิธีปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และโดยขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีปฏิบัติติดต่อกันมานาน ประการที่สอง ทำได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 2 ลักษณะ การแก้ไขที่เป็นทางการ (Formal Amendment) จะต้องมีการเสนอเรื่องเข้าสู่สภาครองเกรส และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาครองเกรสด้วย ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นทางการ (Informal Amendment) ซึ่งทำได้โดยการบัญญัติกฎหมาย การบริหารการปกครอง คำพิพากษาตุลาการ ขนบธรรมเนียม และมติมหาชน การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นจริงในทางปฏิบัติ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาจึงนับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งประเทศอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาทางการเมืองควรที่จะศึกษาเพื่อนำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ และประชาชนของตน

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com