สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ระบบสหพันธรัฐ

 ( Federalism)

เป็นระบบที่ปกครองโดยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ การใช้อำนาจนั้นรัฐบาล ทั้งสองระดับมีอำนาจที่เป็นอิสระต่อกัน แต่ละองค์การที่รับผิดชอบ หากปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบขององค์การอื่น แต่ในความมีอิสระ ก็มีการร่วมมือกันเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ

การพัฒนาการของระบบสหพันธรัฐ

พบว่าระบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกามิได้เป็นรูปแบบหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลมาจากสถานการณ์ และปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม แบบแบ่งแยก

 • มีการกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลกลาง และรัฐบาลของมลรัฐต่างๆ
 • รัฐบาลกลางมีวัตถุประสงค์ในบางเรื่อง
 • มีอำนาจอธิปไตยภายในขอบเขตของตน
 • ความสัมพันธ์เป็นแบบ "ความกดดัน" ไม่ใช้ "ความร่วมมือ"

สถานการณ์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เกิดความขัดแย้งระหว่างมลรัฐ เป็นเรื่องภาษาระหว่างมลรัฐทางตอนเหนือและตอนใต้
 • การตีความของศาลสูง ให้รัฐบาลกลางมีบทบาท ขอบเขตกว้างขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป มีความสำนึกความเป็นชาติมากขึ้น และความเจริญเติบโตของเมืองต่างๆ
 • ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ในสมัยของประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี กูสเวลท์ ประกาศใช้นโยบาย New deal เพื่อแก้ปัญหา

แบบร่วมมือกัน ( Cooperative Federalism )

 • เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20
 • ปฏิเสธแนวคิดในเรื่องขอบเขต
 • หน่วยงานระดับมลรัฐ และระดับชาติ ทำหน้าที่ของรัฐบาลร่วมกันมากขึ้น
 • ชาติและมลรัฐมีอำนาจร่วมกันเป็นปกติธรรมดา
 • อำนาจไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่ง

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย