Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ระบบสหพันธรัฐ

 ( Federalism)

เป็นระบบที่ปกครองโดยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ การใช้อำนาจนั้นรัฐบาล ทั้งสองระดับมีอำนาจที่เป็นอิสระต่อกัน แต่ละองค์การที่รับผิดชอบ หากปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบขององค์การอื่น แต่ในความมีอิสระ ก็มีการร่วมมือกันเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ

การพัฒนาการของระบบสหพันธรัฐ

พบว่าระบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกามิได้เป็นรูปแบบหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลมาจากสถานการณ์ และปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม แบบแบ่งแยก

สถานการณ์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แบบร่วมมือกัน ( Cooperative Federalism )

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com