สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

สถาบันนิติบัญญัติ

 ( The Congress)

ประเทศสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย แบบแบ่งแยกอำนาจ (Separation of power) และบางครั้งเรียกว่า ระบบประธานาธิบดี (Presidential system) ต่างจากประเทศอินเดียที่มีประธานาธิบดีเป็นแบบประมุข แต่มีรูปแบบการควบอำนาจ (Fusion of power) สหรัฐอเมริกาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงให้ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขและผู้นำฝ่ายบริหาร สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติเรียกว่า คองเกรส มีบทบาทในการบัญญัติกฎหมาย , กระบวนการงบประมาณ และกระบวนการถอดถอนข้าราชการออกจากตำแหน่ง

จุดประสงค์ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับสภาคองเกรสให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทุกประการเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสงบสุข การคุ้มครองเสรีภาพของประชานชน และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

อำนาจของสภาครองเกรส

เป็นอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติกฎหมาย มีการแบ่งอำนาจไว้ดังนี้

 1. อำนาจนิติบัญญัติ(Legislative power)มีการบัญญัติ กฎหมายในเรื่องสำคัญ ได้แก่
  • การกำหนดอัตราและการจัดเก็บภาษี
  • การกู้ยืมเงิน
  • กำหนดกฎหมายและระเบียบสำหรับการพาณิชย์ ระหว่า มลรัฐและต่างประเทศ
  • การจดทะเบียนแสดงสิทธิ์ในสิ่งประดิษฐ์และลิขสิทธิ์
 2. อำนาจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (Electoral power) ได้แก่
  • อำนาจในการนับคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีและ รองประธานาธิบดี
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี
 3. อำนาจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitution Power)
  มีอำนาจในแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยสามารถใช้คะแนนเสียงอย่าง น้อย 2 ใน 3 ของทั้งสองสภา
 4. อำนาจเกี่ยวกับบริหารและการปกครอง (Executive and Administration Power) มีบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหารหลายประการด้วยกัน เช่น
  • การบัญญัติกฎหมายหรือยอมรับมติที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร
  • มีอำนาจจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม และกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน
  • สภาสูงมีอำนาจเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร คือ รองรับการแต่งตั้ง ข้าราชการและ อำนาจในการให้หรือไม่ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญา ที่ประธานาธิบดีกระทำต่อรัฐบาลต่างประเทศ
 5. อำนาจตุลาการ ( Judicial power) เป็นอำนาจในการพิจารณา และการตัดสินคดีถอดถอนฝ่ายบริหาร (Impeachment)
 6. อำนาจเกี่ยวกับการสอบสวน ( Investigator power) เป็นอำนาจที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เกิดจากการ ความ เพื่อการรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง นำมาช่วยในการ ตัดสินใจ
 7. อำนาจด้านการเงิน การคลังประเทศ ( Monetary and Fiscal Powerอำนาจในการจัดเก็บภาษีและใช้จ่ายเงิน

การดำเนินงานของสภาคองเกรสแบ่งออกเป็น 2 สภา และคณะกรรมาธิการ

 1. สภาผู้แทนราษฎร (House of Representative) หรือเรียกว่าสภาล่าง ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง และดำรงอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และมีการ เลือกตั้งทุก ๆ 2 ปี
 2. สภาสูง( Senate) หรือเรียกอีกอย่างว่าวุฒิสภา ได้รับการเลือกจากประชาชนจากมลรัฐเพื่อเป็นตัวแทนดำรงตำแหน่ง 6 ปี และการเลือกสมาชิก 1 ใน 3 ทุกๆ 2 ปี

ทั้ง 2 สภาทำงานอย่างมีอิสระต่อกัน และมีฐานะเท่าเทียมกัน และมีอำนาจ เป็นของตัวเอง ( Unique Power ) แต่ในขณะเดียวกันต้องมีความเกี่ยวข้องกัน ไม่มีกฎหมายใดมีผลบังคับใช้มาไม่ได้รับความเห็นชอบของทั้งสองสภา

คณะกรรมาธิการ

 • เนื่องจากสภาสูงและสภาล่างมีหน้าที่รับผิดชอบกฎหมายของชาติที่มีจำนวนมากมายจึงต้องอาศัยการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมาธิการ
 • สภาวะทำงานในลักษณะแสดงผลงาน ในขณะที่การปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย

 • คณะกรรมาการสามัญ (Standing Committee) หากไม่มีคณะกรรมาการสามัญ สภาคองเกรสไม่สามารถประชุมได้
 • คณะกรรมการพิเศษ ( Special or Select Committee ) ตั้งขึ้นมาเพื่อการสอบสวนพิเศษ หรือ ศึกษาและรายงานกลับไปยังสภา

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย