Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

กลุ่มผลประโยชน์

 (Interest Group)

การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มชนชาวอเมริกาเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะทางการเมืองในการผลักดันนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มของตนและประชาชนโดยส่วนรวม

การรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์มีลักษณะและหลักการที่สำคัญ ได้แก่

ความหมายและลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์

“กลุ่มผลประโยชน์ “คือ กลุ่มของบุคคลที่มารวมตัวกัน โดยมีแนวคิดและทัศนะคติร่วมกันในเรื่องราวต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มและมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล

กลุ่มอิทธิพล (Pressure Group) มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์คือ

กลุ่มอิทธิพล

- มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่น องค์กรนักศึกษาที่ร่วมกันเรียกร้องความเป็นธรรมหรือเสรีภาพของประชาชน

กลุ่มผลประโยชน์

เรียกร้องผลประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมแต่เป้าหมายหลักจะมุ่งเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน อาทิ กลุ่มการค้า สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ

กลุ่มผลประโยชน์พยายามที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยวิธีการต่าง ๆ กัน เช่น การเรียกร้องโดยการสไตรค์ หรือใช้วิธีอื่นโดยผ่านทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ลักษณะนี้แตกต่างจากกลุ่มผลประโยชน์ที่มาจากพรรคการเมือง ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์ที่มาจากพรรคการเมืองจะมีเป้าหมายดำเนินการคือ มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองอย่างเดียว นอกจากนี้วิธีการหลักที่กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพรรคการเมืองใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็ต่างกันคือ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com