สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์

กลุ่มผลประโยชน์อาจมีหน้าที่หลายอย่าง แล้วแต่จุดประสงค์ของสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ ได้แก่

  • หน้าที่ในการกำหนดลักษณะเฉพาะของสมาชิก กลุ่มจะจัดหาผลประโยชน์มากมายเพื่อสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเข้ารวมกลุ่มโดยจ่ายค่าสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของกลุ่ม เช่น กลุ่มทางวัฒนธรรมต่างๆ กลุ่มวิชาชีพต่างๆ
  • หน้าที่ทางเศรษฐกิจ กลุ่มมีหน้าที่ทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นเจริญงอกงามทั้งของกลุ่มและสมาชิกรายบุคคล หรือสถาบัน หรืออาจจะทำด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลให้ดำรงอยู่
  • หน้าที่ในการกำหนดแนวความคิด กลุ่มผลประโยชน์มีหน้าที่หลักในการเรียกร้องโดยยึดหลักแนวความคิดของแต่ละบุคคลในแต่ละเรื่อง ซึ่งอาจเรียกว่าอุดมการณ์ที่คล้ายกัน หรือมีจุดประสงค์เดียวกัน เช่น การรณรงค์เพื่อเสรีภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • หน้าที่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข่าวสารแก่สมาชิก กลุ่มจะจัดหาข่าวสารหรือข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันภายในกลุ่มสมาชิก
  • หน้าที่ซึ่งมีเป้าหมายเฉพาะในแต่ละภารกิจ หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่หวังผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนในด้านอื่นที่มิใช่ทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มต่อต้านสงคราม เป้าหมายต่อต้านการเข้าร่วมสงครามเวียดนาม

กลุ่ม RLT เป้าหมายต่อต้านการทำแท้ง

ประชาชนอาจเข้าร่วมกับกลุ่มด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น เหตุผลทางเศรษฐกิจ เหตุผลทางอุดมการณ์ แต่แนวทางจะเน้นไปที่เป้าหมายที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินการเป็นส่วนสำคัญ และมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมาย หรือการตัดสินใจของรัฐบาล

องค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์

องค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้กลุ่มประสบความสำเร็จประกอบด้วย

เงินทุน

กลุ่มที่มีเงินมากจะประสบความสำเร็จสูง เพราะเงินจะช่วยให้สามารถจัดหาสื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ช่วยในการหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ และวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่มีเงินทุนมากจะไม่เน้นให้สมาชิกออกมาให้การสนับสนุน จะชอบใช้วิธีตัวต่อตัว จ้างนักล็อบบี้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปผลักดันนโยบายต่างๆ ส่วนกลุ่มที่มีเงินทุนน้อย จะใช้วิธีที่เรียกว่า “นำสู่ประชาชน” หรือ “ นำสู่ท้องถนน” เพื่อเรียกร้องความสนใจจากประชาชน

สมาชิกภาพ

กลุ่มที่มีสมาชิกภาพมากจะมีความสะดวกและได้เปรียบ คือ

  • มีฐานเสียงสนับสนุนข้อเรียกร้อง
  • มีผู้เข้าไปติดต่อฝ่ายรัฐบาลได้มากกว่า
  • ได้เปรียบด้านการลงคะแนน การระดมทุน และการจัดผู้ประสานงาน

ความนิยมและการยอมรับนับถือ เพื่อสะดวกในการทำงาน ทำให้การทำงานมีอุปสรรคน้อย

ความเป็นผู้นำ กลุ่มที่ผู้นำมีความรอบรู้และมีความสามารถสูง จะประสบความสำเร็จสูง โดยผู้นำต้องมีความเข้าใจและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นๆ ด้วย และต้องแสวงหาโอกาสที่จะช่วยให้กลุ่มได้รับผลประโยชน์อยู่เสมอ

บทบาทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีต่อกลุ่มผลประโยชน์

มีทั้งด้านบวกและด้านลบ คือ มีทั้งที่ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์สะดวกขึ้น และอีกด้าน คือ สร้างความยุ่งยากให้กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ

1. ระบบสหพันธรัฐ ซึ่งกำหนดโครงสร้างของรัฐบาลโดยการแบ่งแยกอำนาจ เป็นระดับชาติ ระดับมลรัฐ ระดับท้องถิ่น ซึ่งแต่ละระดับมีบทบาทที่สำคัญต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์สามารถเข้าประสานงานกับฝ่ายใดก็ได้ที่เห็นว่าจะช่วยให้นโยบายของกลุ่มผ่านความเห็นชอบ

2. การแบ่งแยกอำนาจ แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ แต่ละฝ่ายมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์สามารถเข้าประสานงานกับฝ่ายใดก็ได้ที่เห็นว่าจะช่วยให้นโยบายของกลุ่มผ่านความเห็นชอบ

3. การตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจ เป็นการจัดระบบอำนาจของรัฐให้แต่ละฝ่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อให้อำนาจทางการเมืองสมดุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่จะเข้าไปผลักดันนโยบายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยผ่านทางฝ่ายที่มีบทบาทในซึ่งกลุ่มผลประโยชน์ สามารถเข้าประสานงานกับฝ่ายยใดก็ได้ที่เห็นว่าจะช่วยให้นโยบายของกลุ่มผ่านความเห็นชอบ

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย