สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา

อุดมการณ์การเมือง หมายถึง โครงสร้างทางความคิดของบุคคลหรือความเชื่อเกี่ยวกับการเมือง ค่านิยมทางการเมือง และบทบาททางการเมือง ระบบความคิดรวมทั้งทัศนะของประชาชนที่มีต่อการทำงานของรัฐบาล

อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกาในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการคือ

 1. การยอมรับในสิทธิมนุษยชน หมายถึง การมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน และสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้
 2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกผู้นำรัฐบาล และนโยบายรัฐบาลจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของชุมชน
 3. การจำกัดอำนาจของรัฐบาล หมายถึง สิทธิในการควบคุมการกระทำของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบาลได้

อุดมการณ์ของชาวอเมริกันอาจจำแนกได้ 3 ประการคือ

 1. อุดมการณ์แบบประชาธิปไตย โดยยึดหลักแนวความคิดที่ว่ารัฐบาลคือ การปกครองโดยคนจำนวนน้อยที่ได้รับเลือกเข้ามาทำงานแทนคนส่วนใหญ่ ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
 2. อุดมการณ์แบบพหุนิยม โดยมีแนวความคิดพื้นฐานที่ว่าคุณค่าของประชาธิปไตยจะต้องมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ นโยบายสาธารณะจะต้องมีการประนีประนอมและสามารถต่อรองกันได้
 3. อุดมการณ์แบบชนชั้นนิยม

อุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายสาธารณะของอเมริกา

 • ลัทธิเสรีนิยม เน้นการใช้อำนาจของรัฐเข้าไปผลิตสินค้า และแก้ไขปัญหาสังคม
 • ลัทธิอนุรักษ์นิยม เป็นลัทธิที่นิยมรัฐบาลที่มีอำนาจน้อย ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ มากนัก การแก้ไขควรเป็นหน้าที่ขององค์การอื่นมากกว่า
 • ลัทธิสังคมนิยม หมายถึง การเป็นเจ้าของร่วมกันในการผลิต การแจกจ่ายและการบริหาร
 • นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมซึ่งกระทำโดยรัฐบาล และมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

การกำหนดนโยบายสาธารณของอเมริกามีขั้นตอนสำคัญ 7 ประการคือ

 • การกำหนดปัญหา โดยค้นหาเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลกระทบต่อประชาชน
 • การกำหนดภาวะการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลหรือสถาบัน
 • การกำหนดนโยบาย เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลหรือสถาบันที่รับผิดชอบ
 • การยอมรับนโยบาย
 • การจัดทำงบประมาณ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดี และสภาคองเกรสทบทวนนโยบายและแผนงานที่จัดทำไปแล้วว่ามีคุณค่าและประสิทธิภาพเพียงใด
 • การนำนโยบายไปปฏิบัติ
 • การประเมินผลนโยบาย เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

วัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองของอเมริกา

องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง คือ

 • ความเสมอภาค ประชาชนต้องมีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความเสมอภาคในทางกฎหมาย อีกทั้งความภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ความสามารถของระบบการเมือง หมายถึง ความสามารถที่ระบบการเมืองจะตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • สมรรถนะของระบบการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผลในการบริหารและการกำหนดนโยบายสาธารณะ
 • การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่าง และมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภาระกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล เพื่อการดำรงรักษาระบบการเมืองที่ดีให้มีเสถียรภาพมั่นคง
 • ความเป็นอิสระของระบบย่อย คือระบบการเมืองมีลักษณะการกระจายอำนาจ

ความสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง

การพัฒนาทางการเมืองเป็นการทำให้เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเด่นชัดยิ่งขึ้น เป็นการชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ ซึ่งการพัฒนาทางการเมืองมีความสำคัญอย่างมากต่อแนวทางและวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแนวทางต่างๆ และต้องมีความเหมาะสมกับสภาพของประเทศ นอกจากนี้การพัฒนาทางการเมืองยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะการเมืองจะมีส่วนช่วยในการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองจนนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองของอเมริกาคือ

 • วัฒนธรรมทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้บุคคลมีเสรีภาพในด้านต่างๆ ความเสมอภาค ความเป็นปัจเจกชน และความเป็นประชาธิปไตย
 • วิถีชีวิตที่มีการอบรมหล่อหลอมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
 • การมีระบบพรรคการเมืองที่มั่นคง
 • ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างถูกต้อง
 • ประชาชนมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี และมีความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย