สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและสถาบันนิติบัญญัติ โดยรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมระบบราชการ เนื่องจากเป็นผู้มีอำนาจในการบัญญัติกฎหมายการจัดตั้งหน่วยราชการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและฝ่ายตุลาการ ศาลเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคดีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานราชการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและฝ่ายบริหาร ตามรัฐธรรมนูญ ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน โยนย้ายข้าราชการ และออกคำสั่งต่างๆ แก่ข้าราชการฝ่ายบริหาร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและประชาชน ประชาชนอเมริกันมีอำนาจในการควบคุมการปฏิบัติงานของระบบราชการ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลายประการ ได้แก่

1. ปชช. สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง
2. การควบคุมอาศัยอำนาจจากกฎหมาย 2 ฉบับที่สำคัญ คือ

 • กฎหมายที่เรียกว่า “Government is the Sunshine Act” ซึ่งกำหนดว่า หน่วยงานราชการและกรรมการต่างๆ จะต้องฟังเสียงและความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ ที่รัฐบาลจัดขึ้น
 • กฎหมายที่เรียกว่า “The Freedom of Information” เป็นกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และเปิดเผยข่างสารข้อมูลมากขึ้น

ปัญหาและทิศทางในอนาคตของระบบราชการ

แม้ว่ากำเนิดของระบบราชการเกิดจากเจตนา เพื่อมุ่งให้การบริหารของระบบราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบราชการ คือ (Burns, etal, 1995:443)

 • ขลาดกลัวไม่กล้าตัดสินใจ
 • อ่อนแอและมีบรรยากาศการทำงานที่เกียจคร้าน
 • ขาดจิตนาการในการบริหารงาน
 • การปฏิบัติงานงุ่มง่ามละล่าช้า
 • ยึดติดกับกฎระเบียบที่เข้มงวด
 • ตอบสนองความคิดใหม่ๆ ช้า
 • ข้าราชการมักมีนิสัยประจบสอพลอ
 • ยึดติดกับการใช้อำนาจ
 • หยิ่งยะโสในการปฏิบัติงาน ชอบทำตัวอยู่เหนือประชาชน

จากปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันได้มีความพยายามมากมาย เพื่อปรับปรุงระบบราชการของอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคตโดยสรุปได้ดังนี้

 • ระบบราชการควรมีบทบาทหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงในการสนับสนุนให้เกิดกิจการต่างๆ ในสังคมมากกว่าเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในทุกเรื่อง
 • ควรเป็นระบบที่มีชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นระบบที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ
 • การปฏิบัติงานควรจะมีลักษณะของการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะระหว่างกับเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • การปฏิบัติงาน ควรเกิดจากแรงงผลักดันจากภาระกิจในการทำงานมากกว่าเกิดจากกฏระเบียบที่พยายามสร้างขึ้น
 • ระบบราชการควรให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานมากกว่าขั้นตอนการทำงาน
 • ระบบราชการควรเน้นระบบมุ่งตอบสนองการเรียกร้องของผู้รับบริการมากว่าการตอบสนองต่อความต้องการของตัวระบบราชการและข้าราชการ
 • ระบบราชการควรมีลักษณะการดำเนินงานแบบรัฐวิสาหกิจที่มุ่งการแสวงหารายได้มากกว่าการใช้จ่าย
 • ควรเป็นระบบที่มีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าเป็นผู้ตอบรับปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ระบบราชการควรเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจจากส่วนบนลงสู่ระดับล่าง โดยเน้นให้ข้าราชการระดับ ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีลักษณะการทำงานเป็นทีม
 • จะเห็นว่าการปฏิรูปที่มุ่งเน้นการลดบทบาทรัฐบาลกลาง แต่เพิ่มบทบาทของรัฐบาลมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างจริงจัง

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย