Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การเมืองอเมริกา

ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

1. ปชช. สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง
2. การควบคุมอาศัยอำนาจจากกฎหมาย 2 ฉบับที่สำคัญ คือ

ปัญหาและทิศทางในอนาคตของระบบราชการ

แม้ว่ากำเนิดของระบบราชการเกิดจากเจตนา เพื่อมุ่งให้การบริหารของระบบราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบราชการ คือ (Burns, etal, 1995:443)

จากปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันได้มีความพยายามมากมาย เพื่อปรับปรุงระบบราชการของอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคตโดยสรุปได้ดังนี้

การปฏิวัติในสหรัฐอเมริกา
การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกาในฐานะอาณานิคม
สถาบันการเมืองและสถาบันทางสังคมของชาวอาณานิคม
แนวความคิดทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
รัฐธรรมนูญ
หลักการรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายบริหารถ่วงดุลฝ่ายตุลาการ
ระบบสหพันธรัฐ
สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร
สถาบันตุลาการ
กลุ่มผลประโยชน์
หน้าที่ของกลุ่มผลประโยชน์
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมืองของอเมริกา
ระบบราชการ
ความสัมพันธ์ของระบบราชการกับระบบการเมือง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com