ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

การปกครองของสยามต่อปัตตานีและหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้ในสมัยอยุธยากล่าวโดย ทั่วไปแล้วเป็นการปกครองอยู่ห่างๆมิได้เข้าไปแทรกแซงในกิจการของเมืองเหล่านั้นเลย ทั้งนี้เนื่องจาก หัวเมืองเหล่านั้นอยู่ห่างไกลจากกรุงศรีอยุธยา การคมนาคมไม่สะดวก อีกทั้งชาวเมืองก็ไม่ชอบ ให้รัฐบาลสยามเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดหัวเมืองมลายูต่างก็มีเสรีภาพในการปกครองและการบริหารงาน ในทุกด้าน รวมทั้งด้านกฎหมาย ประเพณีศาสนา ในฐานะหัวเมืองประเทศราชเมืองมลายูเหล่านั้น ต้องส่งเครื่องบรรณาการ ซึ่งชาวมลายูเรียกว่า “บุหงามัส” หรือดอกไม้เงินดอกไม้ทองทุก ๆ 3 ปี ทั้งเวลาที่กรุงศรีอยุธยามีศึกสงครามจะต้องจัดส่งกำลังคน ศัตราวุธและเสบียงอาหารไปช่วยเหลือ

ในบันทึกคำให้การของชาวจีนที่เป็นลูกเรือปัตตานี ฉบับลงวันที่ 23 เดือน 6 พ.ศ.2233 (ค.ศ. 1690) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับสยามสมัยอยุธยา หลังจากปัตตานีเป็น อิสระจากมัชปาหิตและมะละกา ข้อความตอนหนึ่ง ระบุว่า“ปัตตานี ซึ่งเดิมเป็นของชวา นั้น ได้กลายเป็นประเทศราชของอยุธยาและส่งเครื่องราช บรรณาการให้อยุธยาเป็นเวลาช้านานแล้ว ประเทศนี้มีกษัตริย์เป็นสตรีมาแต่โบราณกาล มีดินแดน กว้างใหญ่บริเวณพระราชวังมีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก”

ในบันทึกเรื่องประวัติมณฑลปัตตานี ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับสยาม สมัยอยุธยาในลักษณะของเมืองประเทศราชที่ขึ้นต่อสยาม ดังที่ปรากฏในข้อความตอนหนึ่งว่า

“เจ้าเมืองปัตตานีดำริให้สร้างเมืองแห่งอื่น ๆ ให้เป็นเมืองขึ้นของปัตตานี จึงได้ไปจัดสร้าง เมืองประเสมัชหรือเมืองทรายทอง เนื่องจากได้ไปพบสถานที่ริมทะเลแห่งนั้นมีทรายสีแดงสุกใส งามเหมือนสีทองคำ เมื่อความทราบถึงเจ้าเมืองไทรบุรี จึงทรงมีหนังสือตักเตือนมาว่าชื่อเมือง ทรายทองไปพ้องกับเมืองของไทยที่เป็นราชธานีอยู่ในเวลานั้นจึงไม่เป็นการสมควร ถ้าพระเจ้ากรุงไทย ได้ทรงทราบก็จะเป็นที่ขัดเคืองว่าไม่เคารพนับถือ และตั้งแต่ครองเมืองปัตตานีมาก็ยังหาได้แต่ง เครื่องราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองนำเข้าไปยังเมืองไทรบุรีเพื่อส่งเข้าไปยังกรุงไทยไม่ เพื่อขอความคุ้มครองป้องกันเมืองปัตตานีที่ได้สร้างขึ้นใหม่เป็นสุขสืบไป ตามคำสั่งที่บิดาเราสั่งไว้ ครั้งเมื่อเจ้าเมืองปัตตานีได้ทราบจากหนังสือของเข้าเมืองไทรบุรีจึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเสียใหม่ เป็นชื่อเมือง “กะลันตัน” แล้วก็ได้จัดส่งเครื่องบรรณาการดอกไม้ทองดอกไม้เงิน นำไปยังเมือง ไทรบุรีเพื่อนำส่งถวายพระเจ้ากรุงไทย ขอเป็นเมืองประเทศราชขึ้นกับกรุงไทยต่อไป โดยจัดส่ง 3 ปีต่อครั้งเสมอมามิได้ขาด”

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 3 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ