ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

การสงครามระหว่างปัตตานีกับสงขลาในช่วงเวลาดังกล่าว ปรากฏในบันทึกของพ่อค้า ชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2214 ตอนหนึ่งว่า

“การศึกระหว่างรายาแห่งปัตตานีกับเจ้าเมืองสงขลา ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าพระเจ้ากรุงสยาม จะได้จัดส่งคณะทูตไปเจรจาไกล่เกลี่ยให้คืนดีกัน เมืองทั้งสองเกี่ยวข้องกับพระองค์อยู่เป็นอันมาก ในการขนส่งสินค้าจำพวกผ้าหรือช้างลงมาได้โดยปลอดภัย รายาปัตตานีไม่ประสงค์จะสงบศึก เพราะเชื่อมั่นว่าตนมีไพร่พลมากแต่สงขลาก็ไม่ประสงค์จะสงบศึกเช่นกัน เมืองสงขลามีไพร่พล ไม่ถึงหนึ่งในสี่ของเมืองปัตตานีแต่เป็นไพร่พลที่มีพลกำลังเข้มแข็ง ชำนาญยุทธวิธีการรบ และการใช้ปืนไฟ ทั้งปืนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก” เมืองสงขลาในเวลานั้น มีการค้ามากและ ได้พัฒนาขึ้นมาจนอาจเทียบเท่ากับปัตตานีทำให้การสู้รบยืดเยื้อจนถึงปี พ.ศ. 2221 ก็ยังไม่อาจเอาชนะกันได้

ขณะที่ปัตตานีกับสงขลาขัดแย้งทำสงครามกันอยู่นั้น ความสัมพันธ์กับอยุธยาก็ขาดหายไป กล่าวคือ หลังจากสงครามระหว่างอยุธยากับปัตตานี ในปี พ.ศ. 2177 สมัยพระเจ้าปราสาททองแล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับปัตตานีไม่ปรากฏในพงศาวดารสยาม แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวต่างประเทศ เข้ามาค้าขายที่ปัตตานีมาก และได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้มากมาย รวมทั้งเอกสารท้องถิ่นที่ เป็นตำนานเมืองและเอสารภาษามลายูอักษรยาวีปรากฎอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้แหล่งข้อมูลทั้ง สองเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นเรื่องราวของเมืองปัตตานีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้เป็น อย่างดีในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ปัตตานีได้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดจนเป็นศูนย์กลาง การค้าขายระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีราชาปกครองต่อเนื่องกว่า 3 ศตวรรษเมืองปัตตานีในยุคนั้นมี พลเมืองมาก ทั้งชาวจีน ชาวสยาม ชาวมลายู รวมทั้งชาวต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ ส่วนชาวอาหรับ และ เปอร์เซีย ซึ่งได้เข้ามาค้าขายต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน บางคนกลายเป็นพลเมืองของปัตตานีไปในที่สุด เรื่องราวเกี่ยวกับปัตตานีได้ปรากฎในพงศาวดาร สยามอีกครั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2311 ในสมัยธนบุรี เมื่อพระเจ้าตากนำกองทัพลงไปปราบเจ้าเมือง นครศรีธรรมราช ทำให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชต้องหลบหนีไปอยู่ที่เมืองปัตตานี เหตุการณ์ครั้ง นั้นปรากฏในพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (2507) ว่า พระยาตานีได้ส่งตัวเจ้าเมือง นครศรีธรรมราช คืนให้กองทัพสยาม เมื่อถึงปี พ.ศ. 2320 ก็ปรากฎว่าปัตตานีกระด้างกระเดื่อง ต่อนครศรีธรรมราช เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะขอยกทัพไปตี แต่พระเจ้ากรุงธนบุรีขอให้หมด ราชการศึกทางเหนือเสียก่อน

<<< ย้อนกลับ ||

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ