Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”

“พนันขันต่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง การพนันซึ่งได้เสียกันโดยวิธีต่อรอง

การพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ

ขันต่อ (Betting) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคในเหตุการณ์อันไม่แน่นอนอันจะเกิดในภายหน้า โดยคู่สัญญา มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ข้อแตกต่างระหว่างการพนันและขันต่อก็คือ การพนันนั้นผู้เข้าเล่นต้องใช้ไหวพริบและฝีมือร่วมกับเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะด้วย แม้จะเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม ส่วนการขันต่อนั้น ผู้เข้าเล่นไม่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อันเป็นเงื่อนไขแห่งการแพ้ชนะกัน การแพ้ชนะนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ตกลงกันว่าจะมีผลไปในทางใด

“การพนันและขันต่อ” ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ในเอกเทศสัญญา ตั้งแต่มาตรา 853 ถึงมาตรา 855

การพนันหรือขันต่อ คือสัญญาซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขของสัญญาแล้ว จะก่อให้เกิดผลแพ้ชนะกับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ายที่แพ้จะชำระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่ตกลงไว้ให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่ชนะ และมีผู้อธิบายอย่างกว้างๆ ว่า การพนันหรือขันต่อนั้น คือ คำมั่นสัญญาที่แต่ละฝ่ายจะให้เงินหรือของอย่างอื่นที่อาจคิดเป็นราคาเงินได้ในเมื่อเหตุการณ์อันไม่แน่นอนอย่างหนึ่งอย่างใดได้สิ้นสุดลงหรือได้กลายเป็นสิ่งที่แน่นอน

ที่ว่าเหตุการณ์อันไม่แน่นอนนั้นได้สิ้นสุดหรือได้กลายเป็นสิ่งที่แน่นอน เช่น ในการเล่นการพนันแข่งม้า ซึ่งในชั้นต้นยังไม่รู้ว่า ม้าตัวไหนจะชนะ เป็นเหตุการณ์อันไม่แน่นอน แต่เมื่อม้าวิ่งแล้วม้าตัวไหนชนะก็เรียกว่าเหตุการณ์อันไม่แน่นอนได้สิ้นสุดลงหรือกลายเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้ว

ที่ว่าเหตุการณ์อันไม่แน่นอนนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอย่างเดียวเท่านั้น เพราะอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วแต่หากไม่เป็นที่แน่นอนในระหว่างคู่สัญญาก็ได้ เช่น คู่สัญญาอาจพนันขันต่อกันในความสูงของสถานที่ หรือพนันขันต่อในผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เสร็จสิ้นแล้ว แต่คู่สัญญายังไม่ทราบผล เป็นต้น

หลักสำคัญของการพนันหรือขันต่อนั้นก็คือ

  1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องมีโอกาสที่จะชนะหรือแพ้ด้วยกันทั้งสองอย่าง ถ้ามีโอกาสชนะหรือแพ้แต่อย่างเดียวแล้วไม่ถือเป็นการพนันขันต่อ
  2. คู่สัญญาจะต้องเพ่งเล็งถึงความสิ้นสุดแห่งเหตุการณ์อันไม่แน่นอนเป็นใหญ่ หรือเป็นสาระสำคัญของสัญญา

จึงสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

  1. มีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายละกี่คนก็ได้
  2. มีโอกาสแพ้ชนะโดยการเสี่ยงโชค (มีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน)
  3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องมีทั้งทางได้และทางเสีย (ฝ่ายใดถ้ามีแต่ทางได้หรือเสียเพียงอย่างเดียวก็ไม่เข้าลักษณะเป็นการพนันและขันต่อ แต่อาจเป็นเงื่อนไขสามารถบังคับหนี้ได้ตามกฎหมาย)

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com