สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478

เหตุผลความจำเป็นในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478

หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 เป็นต้นมา การพนันที่ได้บัญญัติให้มีการควบคุมตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กฎหมายที่มีใช้ในปัจจุบันอยู่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน อีกทั้งจะได้มีการเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพะนันเสียใหม่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท มหิดล จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายขึ้นใหม่ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2478 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับซึ่งมีความขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความในมาตรา 853 มาตรา 854 และมาตรา 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย