สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

ประเภทของการพนัน

การพนัน ตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ประเภทตามบัญชี ก.

ได้แก่ การพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ก. มีทั้งสิ้น 28 ชนิด คือ

 1. หวย ก. ข.
 2. โปปั่น
 3. โปกำ
 4. ถั่ว
 5. แปดเก้า
 6. จับยี่กี
 7. ต่อแต้ม
 8. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
 9. ไพ่สามใบ
 10. ไม้สามอัน
 11. ช้างงา หรือป๊อก
 12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
 13. อีโปงครอบ
 14. กำตัด
 15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง
 16. หัวโตหรือทายภาพ
 17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้
 18. บิลเลียดรู หรือตีผี
 19. โยนจิ่ม
 20. สี่เหงาลัก
 21. ขลุกขลิก
 22. น้ำเต้าทุกๆ อย่าง
 23. ไฮโลว์
 24. อีก้อย
 25. ปั่นแปะ
 26. อีโปงซัด
 27. บาการา
 28. สล๊อทแมชีน

ประเภทการพนันตามที่กล่าวมาเป็นการพนันที่ห้ามขาดมิให้มีการอนุญาตจัดให้มีการเล่น แต่หากรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็ตามได้ ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

2. ประเภทตามบัญชี ข.

ได้แก่ การพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ข. มีทั้งสิ้น 28 ชนิด คือ

 1. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.
 2. วิ่งวัวคน
 3. ชกมวย มวยปล้ำ
 4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
 5. ชี้รูป
 6. โยนห่วง
 7. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
 8. ตกเบ็ด
 9. จับสลากโดยวิธีใดๆ
 10. ยิงเป้า
 11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
 12. เต๋าข้ามด่าน
 13. หมากแกว
 14. หมากหัวแดง
 15. บิงโก
 16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
 17. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 19. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
 21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
 22. ดวด
 23. บิลเลียด
 24. ข้องอ้อย
 25. สะบ้าทอย
 26. สะบ้าชุด
 27. ฟุตบอลโต๊ะ
 28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม

ประเภทการพนันตามที่กล่าวมาเป็นการพนันที่กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้ โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

3. ประเภทอื่น

ได้แก่ การพนันนอกเหนือจากการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ซึ่งมิได้ระบุชื่อหรือวิธีการเล่นไว้ในพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และไม่มีลักษณะคล้ายกับการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. การพนันตามที่กล่าวมานี้จะขออนุญาตให้เล่นได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้แล้ว หากยังไม่มีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ก็จะอนุญาตไม่ได้

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย