สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการเล่นพนัน มีอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้จัดให้มีการเล่น และผู้เล่น

  1. ผู้จัดให้มีการเล่น หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า เจ้าสำนัก หรือเจ้ามือ ตามมาตรา 5 นั้น จะต้องดูเจตนาโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก ซึ่งถ้าเป็นการกระทำความผิดตามบัญชี ก. จะมีความผิดทันที เพราะกฎหมายกำหนดให้ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่รัฐบาลจะอนุญาตให้เล่น ณ สถานที่ใดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนการกระทำความผิดตามบัญชี ข. ที่เป็นเรื่องของการได้รับอนุญาต จะเป็นความผิดต่อเมื่อหากมีการเล่นที่พลิกแพลงผิดเงื่อนไขจากที่ตนได้รับอนุญาต ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 12 ซึ่งความผิดของผู้จัดให้มีการเล่นการพนันจะไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มอีกกรณีหนึ่ง
  2. ผู้เล่น หมายถึง ผู้อยู่ในวงการเล่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการพนันหรือผู้ดูการพนันซึ่งเป็นปัญหาที่จะพิสูจน์ได้ยากผู้ที่อยู่ในวงการเล่นคนใดเป็น ผู้เล่นพนันบ้าง กฎหมายจึงได้กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ตามมาตรา 6 ว่าแม้จะไม่ได้เล่นด้วยแต่อยู่ในวงการเล่นก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ส่วนความผิดตามมาตรา 5 ที่กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ว่าผู้ใด เข้าเล่นอยู่ด้วยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งวิธีที่จะใช้ในการสืบหักล้างเพื่อให้พ้นความผิดในฐานเป็นผู้เล่น คือ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่อยู่ในวงการเล่น และไม่ได้เข้าพนันเอาเงินและทรัพย์สินด้วย

ส่วนวงการเล่นและสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญควบคู่กับผู้เล่นตามมาตรา 6 นั้น เห็นว่า วงการเล่นพนันหมายถึงพื้นที่ที่ผู้เล่นการพนันห้อมล้อมอยู่ในวงการเล่นมีเครื่องเล่นการพนัน สินพนันสำหรับการเล่นพนัน แต่ในบางกรณีวงเล่นอาจไม่อยู่ในที่ห้อมล้อมของผู้เล่นก็ได้ เช่น การเล่นพนันสลากกินรวบไม่ต้องมีวงการเล่น การเล่นการพนันแข่งม้าก็ไม่มีวงการเล่นเป็นรูปเป็นร่าง แต่จากการกระทำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดให้มีการเล่นกับผู้เล่นนั่นเองคือ วงการเล่น

การที่จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เล่นคนใดอยู่ในวงการเล่น ต้องดูว่าสถานที่นั้นเป็นวงพนันหรือไม่ หากไม่เป็นวงพนันก็จะไม่มีผู้เล่นตามมาตรา 6

ข้อยกเว้นของข้อสันนิษฐานในมาตรา 6 จะใช้เป็นข้อสันนิษฐานไม่ได้ถ้าปรากฏว่าสถานที่เล่นการพนันนั้นเป็นงานรื่นเริงสาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ที่กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้น่าจะเป็นเพราะในสถานที่ดังกล่าวอาจจะมีผู้คนพลุกพล่าน และผู้คนส่วนมากก็มาเดินดูการละเล่นต่างๆ ถึงแม้จะมีการเล่นการพนันแต่ก็คงจะเดินเข้าไปดูแล้วก็เดินผ่านไป

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย