สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการเล่นพนัน มีอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้จัดให้มีการเล่น และผู้เล่น

  1. ผู้จัดให้มีการเล่น หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า เจ้าสำนัก หรือเจ้ามือ ตามมาตรา 5 นั้น จะต้องดูเจตนาโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก ซึ่งถ้าเป็นการกระทำความผิดตามบัญชี ก. จะมีความผิดทันที เพราะกฎหมายกำหนดให้ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเว้นแต่รัฐบาลจะอนุญาตให้เล่น ณ สถานที่ใดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนการกระทำความผิดตามบัญชี ข. ที่เป็นเรื่องของการได้รับอนุญาต จะเป็นความผิดต่อเมื่อหากมีการเล่นที่พลิกแพลงผิดเงื่อนไขจากที่ตนได้รับอนุญาต ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 12 ซึ่งความผิดของผู้จัดให้มีการเล่นการพนันจะไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มอีกกรณีหนึ่ง
  2. ผู้เล่น หมายถึง ผู้อยู่ในวงการเล่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการพนันหรือผู้ดูการพนันซึ่งเป็นปัญหาที่จะพิสูจน์ได้ยากผู้ที่อยู่ในวงการเล่นคนใดเป็น ผู้เล่นพนันบ้าง กฎหมายจึงได้กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ตามมาตรา 6 ว่าแม้จะไม่ได้เล่นด้วยแต่อยู่ในวงการเล่นก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ส่วนความผิดตามมาตรา 5 ที่กำหนดข้อสันนิษฐานไว้ว่าผู้ใด เข้าเล่นอยู่ด้วยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งวิธีที่จะใช้ในการสืบหักล้างเพื่อให้พ้นความผิดในฐานเป็นผู้เล่น คือ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่อยู่ในวงการเล่น และไม่ได้เข้าพนันเอาเงินและทรัพย์สินด้วย

ส่วนวงการเล่นและสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญควบคู่กับผู้เล่นตามมาตรา 6 นั้น เห็นว่า วงการเล่นพนันหมายถึงพื้นที่ที่ผู้เล่นการพนันห้อมล้อมอยู่ในวงการเล่นมีเครื่องเล่นการพนัน สินพนันสำหรับการเล่นพนัน แต่ในบางกรณีวงเล่นอาจไม่อยู่ในที่ห้อมล้อมของผู้เล่นก็ได้ เช่น การเล่นพนันสลากกินรวบไม่ต้องมีวงการเล่น การเล่นการพนันแข่งม้าก็ไม่มีวงการเล่นเป็นรูปเป็นร่าง แต่จากการกระทำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดให้มีการเล่นกับผู้เล่นนั่นเองคือ วงการเล่น

การที่จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เล่นคนใดอยู่ในวงการเล่น ต้องดูว่าสถานที่นั้นเป็นวงพนันหรือไม่ หากไม่เป็นวงพนันก็จะไม่มีผู้เล่นตามมาตรา 6

ข้อยกเว้นของข้อสันนิษฐานในมาตรา 6 จะใช้เป็นข้อสันนิษฐานไม่ได้ถ้าปรากฏว่าสถานที่เล่นการพนันนั้นเป็นงานรื่นเริงสาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ที่กำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้น่าจะเป็นเพราะในสถานที่ดังกล่าวอาจจะมีผู้คนพลุกพล่าน และผู้คนส่วนมากก็มาเดินดูการละเล่นต่างๆ ถึงแม้จะมีการเล่นการพนันแต่ก็คงจะเดินเข้าไปดูแล้วก็เดินผ่านไป

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ