สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน

ทรัพย์สินตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 ที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถริบได้นั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

  1. ทรัพย์สินพนันหรือสินพนัน คือ ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งการแพ้ชนะกัน เช่น เงินหรือทรัพย์สิน ถ้าจับทรัพย์สินพนันได้ในวงพนันกฎหมายให้ศาลริบได้เสียทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มิได้เอาออกพนันก็จะริบไม่ได้ เงินหรือของรางวัลที่ใช้เป็นสินพนันแม้ในขณะจับได้จะยังไม่เป็นสินพนันหรือรางวัลในการพนันก็ยังริบได้ เช่น เงินกองกลางที่ผู้เล่นเอาวางไว้หน้าเจ้ามือ หรือของรางวัลที่วางไว้สำหรับให้แก่ผู้จับสลากได้ ศาลริบได้ทั้งสิ้น ส่วนสิ่งของที่จะถือได้ว่าเป็นสินพนันต้องเป็นสิ่งของที่มีค่าพอในตัวของมันเอง
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน หมายถึง อุปกรณ์สำหรับใช้เล่นพนัน ซึ่งกฎหมายให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่าให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ โดยพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการเล่นพนันหรือไม่ หรือทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่นการพนันนั้นหรือไม่ ซึ่งหากศาลริบเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน เจ้าของที่แท้จริงไม่รู้เห็นเป็นใจในการเล่นพนันนั้นมีสิทธิร้องขอคืนต่อศาลได้ แต่ถ้าเป็นสินพนันนั้นเจ้าของที่แท้จริงแม้จะไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยก็จะร้องขอคืนต่อศาลมิได้

สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราก่อน จึงจะนำออกจำหน่ายได้ ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่น ห้ามไม่ให้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใดๆ เข้าร่วมในการเล่นนั้น ซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายอำเภอที่จะยึดและทำลายเสียก็ได้ และถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ ก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบก่อน ถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่า ประกาศหรือเอกสารนั้นไม่ได้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นการพนัน ผู้รับจะนำคดีไปฟ้องศาลภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าผู้รับไม่ได้นำคดีไปฟ้องศาล หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้น เจ้าพนักงานไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้ แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกดูโดยอาศัยอำนาจตามที่กล่าวมานี้ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่า ในซองหรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะต้องริบและทำลายตามพระราชบัญญัติการพะนัน

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ