สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน

ตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกระทำการดังนี้

 • ตั้งเจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
 • กำหนดเงินค่าธรรมเนียม
 • กำหนดเงื่อนไขในการเล่นการพนัน
 • วางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
 • กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)

ส่วนในเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 ให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะในกรณีที่รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก. หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ ภายใต้เงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใด ให้สามารถดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นกฎหมายไม่ได้กำหนดให้สามารถดำเนินการได้

การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน ตามพระราชบัญญัตินี้สามารถทำได้ในกรณีดังนี้

1. ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ไว้ คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพะนันตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 (ฉบับที่ 2) กำหนดให้การพนันอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน นั้น จะจัดให้มี เข้าเล่น หรือเข้าพนันได้ ณ สถานกาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้น

2. กรณีการอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต ซึ่งอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะการพนันตามบัญชี ข.และการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 ได้ คือ

 1. ในกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 2. จังหวัดอื่นๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต ได้แก่ นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่

ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตไว้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ

1. ประเภทการเล่นการพนันที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้เล่นได้โดยไม่ต้องขออนุมัติผู้ใด ได้แก่

 1. แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกกิง รวมอยู่ด้วย
 2. วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกกิง รวมอยู่ด้วย
 3. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม และไพ่ต่างๆ เว้นแต่ ไพ่โป๊กเกอร์ และไพ่เผ
 4. ดวด
 5. ข้องอ้อย
 6. สะบ้าทอย
 7. สะบ้าชุด
 8. ชกมวย
 9. มวยปล้ำ

2. ประเภทที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาต ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ในกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครองก่อน สำหรับในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ได้แก่

 1. ให้สัตว์ต่อสู้กัน
 2. ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ
 3. บิลเลียด
 4. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

3. ประเภทที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ได้แก่

 1. แข่งเรือพุ่ง หรือเรือล้อ
 2. ชี้รูป
 3. โยนห่วง
 4. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
 5. ตกเบ็ด
 6. จับสลากโดยวิธีใดๆ
 7. ยิงเป้า
 8. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
 9. เต๋าข้ามด่าน
 10. หมากแกว
 11. หมากหัวแดง
 12. บิงโก
 13. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
 14. แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกกิง รวมอยู่ด้วย
 15. วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกกิง รวมอยู่ด้วย
 16. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 17. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 18. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 19. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
 20. ฟุตบอลโต๊ะ
 21. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดย วิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ