สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน

มาตรา 16 และมาตรา 16 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียภาษีในการเล่นบางชนิดตามที่มีอยู่ในบัญชี ข. โดยคิดเพิ่มจากค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต และกำหนดภาระภาษีและเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต หมายเลข 16 – 20 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้ ซึ่งต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังจะอธิบายต่อไปนี้

ภาษีการพนัน คือ ภาษีที่ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียในการเล่นการพนันบางชนิดตามที่มีอยู่ในบัญชี ข. โดยกำหนดไว้ในข้อ 12 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้

ผู้รับใบอนุญาตการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียภาษีดังนี้

 • ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
 • ในจังหวัดอื่น ร้อยละ 5 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย

ผู้รับใบอนุญาตเล่นบุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียภาษีดังนี้

 • ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายแล้ว
 • ในจังหวัดอื่น ร้อยละ 5 แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายแล้ว

ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง สวีป หรือขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น เสียภาษีดังนี้

 • ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
 • ในจังหวัดอื่น ร้อยละ 5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย

นอกจากภาษีดังกล่าวแล้วให้ผู้รับใบอนุญาตเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 อีกร้อยละ สองครึ่งแห่งยอดที่ต้องเสีย เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย

ค่าธรรมเนียมการพนัน คือ ค่าออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน ตามที่มีอยู่ในบัญชี ข. และการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดย วิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ โดยเรียกเก็บจากผู้ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทใดประเภทหนึ่ง กำหนดไว้ในข้อ 17 และข้อ 18 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ดังนี้

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามที่มีอยู่ในบัญชี ข. ให้กำหนดดังนี้

การเล่นซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน

ชนโค กระบือ แพะ แกะ วันละ 400 บาท
ให้สัตว์อื่นนอกจากโค กระบือ แพะ แกะ ต่อสู้กัน วันละ 200 บาท
แข่งม้า ในกรุงเทพมหานคร เที่ยวละ 500 บาท ในจังหวัดอื่น เที่ยวละ 50 บาท
แข่งสัตว์อื่นนอกจากม้า เที่ยวละ 200 บาท

 1. วิ่งวัวคน วันละ 200 บาท
 2. ชกมวย มวยปล้ำ วันละ 200 บาท
 3. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ วันละ 200 บาท
 4. ชี้รูป วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 5. โยนห่วง วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 6. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 7. ตกเบ็ด วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 8. จับสลากโดยวิธีใดๆ วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 9. ยิงเป้า วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 10. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 11. เต๋าข้ามด่าน วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 12. หมากแกว วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 13. หมากหัวแดง วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 14. บิงโก วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
 15. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่ เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์ อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ครั้งละ 5,000 บาท
 16. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร วงหนึ่ง วันละ 10,000 บาท ในจังหวัดอื่น วงหนึ่ง วันละ 1,000 บาท
 17. สวีป สำหรับการเล่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ครั้งละ 1,000 บาท
 18. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่น อย่างใดอย่างหนึ่ง วงหนึ่ง วันละ 5,000 บาท
 19. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ของประเทศที่จัดนั้น ครั้งละ 1,000 บาท
 20. ไพ่

ไพ่นกกระจอก วงหนึ่ง วันละ 1,000 บาท
ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ วงหนึ่ง วันละ 2,000 บาท
ไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก วงหนึ่ง วันละ 1,000 บาท
ไพ่อื่นๆ วงหนึ่ง วันละ 100 บาท ถ้าเล่นระหว่างญาติมิตรใน เคหะสถานอันมิใช่ร้านค้าและ มิใช่การเล่นประจำ วงหนึ่ง วันละ 50 บาท

 1. ดวด วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
 2. บิลเลียด โต๊ะหนึ่ง เดือนละ 300 บาท
 3. ข้องอ้อย วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
 4. สะบ้าทอย วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
 5. สะบ้าชุด วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
 6. ฟุตบอลโต๊ะ โต๊ะหนึ่ง 1,000 บาท
 7. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดย วิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือ วิธีอื่นใดซึ่งทำให้สามารถแพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือ เครื่องหมายใดๆ หรือไม่ก็ตาม เครื่องหนึ่ง 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ เสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ให้กำหนดดังนี้

 1. กำหนดอายุใบอนุญาต 1 วัน ค่าธรรมเนียม 300 บาท
 2. กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 7 วัน ค่าธรรมเนียม 600 บาท
 3. กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 เดือน ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
 4. กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
 5. กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ